Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22049
Title: Aluzyjny eurosceptycyzm w debatach prezydenckich w 2015 roku
Other Titles: Allusive euroskepticism in the 2015 presidential debates
Authors: Piechocki, Marcin
Keywords: kampania prezydencka
eurosceptycyzm
presidential campaign
euroscepticism
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s.303-316.
Abstract: Polityka zagraniczna nie stanowiła znaczącej części kampanii prezydenckiej. Została zdominowana przez Rosję oraz kwestię baz NATO w Europie Wschodniej. Chociaż Polacy należą do największych zwolenników integracji europejskiej, to wskutek kryzysu migracyjnego rośnie grupa osób niezadowolonych z ingerowania w obszary, które uznawane są za mieszczące się w granicach polskiej suwerenności. Ponieważ osoby takie nie są przeciwnikami integracji jako takiej, kandydaci uciekali się do mniej lub bardziej eurosceptycznych wypowiedzi. U niektórych z nich można było zauważyć aluzyjny eurosceptycyzm, który pozwalał im mówić o sobie jako zwolennikach integracji i obecności Polski w UE, by po przecinku wskazać obszary, w których Polska nie zgodzi się na regulacje unijne, jednak często nie były to wypowiedzi wprost.
Foreign policy was not a significant part of the presidential campaign. It has been dominated by Russia and the issue of NATO bases in eastern Europe. Although Poles are among the biggest supporters of European integration, as a result of immigration crisis the group of people dissatisfied with European decisions, considered as a violation of sovereignty is growing. Since such persons are not opponents of integration as such, candidates resorted to more or less eurosceptic speech. Some of them used the allusive Euroscepticism to speak as supporters of integration and the presence of Polish EU and at the same time indicate the areas in which Poland will not agree to EU regulations.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22049
DOI: 10.14746/rie.2016.10.19
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MARCIN PIECHOCKI Aluzyjny eurosceptycyzm w debatach prezydenckich w 2015 roku.pdf313.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.