Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22052
Title: Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych jako 'soft power'
Other Titles: The argument of power, or power of arguments? The European Union in international relations as a ‘soft power’
Authors: Barburska, Olga
Keywords: Unia Europejska
soft power
civilian power
normative power
polityka zagraniczna UE
European Union
soft power
civilian power
normative power
foreign policy of the EU
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s.335-352.
Abstract: W artykule podjęto próbę analizy tego, w jaki sposób Unia Europejska odgrywa charakterystyczną dla siebie międzynarodową rolę tzw. „łagodnej potęgi” (soft power). W rozważaniach wzięto pod uwagę fakt, że UE oddziałuje na swoje otoczenie zewnętrzne za pomocą przede wszystkim środków o charakterze politycznym, dyplomatycznym, ekonomicznym, kulturowym itp., a nie poprzez zastosowanie „twardych” (hard) instrumentów przymusu (w tym siły zbrojnej). Koncepcja Unii Europejskiej jako soft power posłużyła jako punkt wyjścia do prezentacji innych teorii bezpośrednio z nią związanych, w pierwszym rzędzie koncepcji UE jako civilian power, a następnie normative power i innych teorii pochodnych. Uwzględniają one rozmaite aspekty specyfiki Unii Europejskiej jako unikatowego uczestnika współczesnych stosunków międzynarodowych, powstrzymującego się od wykorzystywania siły militarnej i promującego wartości demokratyczne.
The article attempts to analyze how the European Union plays its distinctive international role as a so-called soft power. The paper takes into account the fact that the EU acts on its external environment using primarily of a political, diplomatic, economic and cultural means, and not through the use of ‘hard’ instruments of coercion (including the armed forces). The concept of the European Union as a ‘soft power’ serves as a starting point for the presentation of other theories directly related to it – in the first place the concept of the EU as a ‘civilian power’ and ‘normative power’ and other theories derivatives. They take into account various aspects of the specificity of the European Union as a unique participant in contemporary international relations, restraining from using military force and promoting democratic values.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22052
DOI: 10.14746/rie.2016.10.21
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OLGA BARBURSKA Argument siły czy siła argumentów Unia Europejska w stosunkach.pdf340.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.