Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22179
Title: Zaangażowanie Polski w misje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku
Other Titles: Poland’s involvement in the European Union’s military missions in Africa in the 2010s
Authors: Lasoń, Marcin
Keywords: operacje wojskowe
Afryka
Unia Europejska
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
Polska
military operations
Africa
European Union
EU Common Security and Defence Policy
Poland
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 9/2015, s.173-184.
Abstract: Artykuł poświęcony został zaangażowaniu Polski w operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku. Mimo, że rozwój zdolności wojskowych nie należy do priorytetów Unii Europejskiej, to organizacja ta włącza się aktywnie w podejmowane przez społeczność międzynarodową próby pomocy państwom afrykańskim także poprzez użycie sił zbrojnych. Zdecydowana większość tego typu misji unijnych realizowana była właśnie na kontynencie afrykańskim. Chociaż dla Polski nie jest to kierunek priorytetowy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, to ze względu na specyfikę współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz jej stosunek do procesu integracji europejskiej, włączyła się aktywnie w te działania. Jednak po pierwszych doświadczeniach z tym związanych i ograniczonej skuteczności realizacji stawianych przy tym celów narodowych związanych z rozwojem Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, Polska ograniczyła swoje zaangażowanie. Ma to swoje odzwierciedlenie w dokumentach i linii politycznej związanej z wysyłaniem wojsk poza granice państwa. Autor stawia tezę, że ograniczenie to jest zbyt daleko idące i istnieją powody do zwiększenia polskiego wkładu w misje wojskowe Unii Europejskiej.
This paper is dedicated to the involvement of Poland in the European Union’s military operations in Africa in the 2010s. The development of military capabilities is not one of the European Union’s priorities. Nevertheless, the EU is an active participant of the international communities’ efforts to aid African states, including the use of armed forces. The vast majority of such EU missions have been undertaken in Africa. Despite the fact that this region is not a priority of Poland’s foreign and security policies, Poland has actively participated in such actions, primarily due to the peculiarities of contemporary security threats and Poland’s approach to the process of European integration. However, after initial experiences, Poland limited its involvement, due to the limited impact on the achievement of national objectives related to the EU Common Security and Defence Policy. This has been reflected in both official documents and political practice associated with deploying troops on foreign soil. The author sets forth a thesis that these limitations are too substantial, and that there are reasons for greater Polish involvement in the European Union’s military missions.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22179
DOI: DOI : 10.14746/rie.2015.9.11
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 9/2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MARCIN LASOŃ Zaangażowanie Polski w misje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce.pdf85.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.