Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22187
Title: Economic Security Policy as a Foundation of State Functioning
Other Titles: Polityka bezpieczeństwa ekonomicznego jako fundament funkcjonowania państwa
Authors: Jaźwiński, Ireneusz
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7, s. 387-400.
Abstract: In the context of the growing significance of economics in national security, a high level of importance should be ascribed to economic security policy (ESP), which is an important factor of impact on the state and its functions. The effectiveness and efficiency in which national secu¬rity is shaped depends on how policies are conducted in economic security. This study aims to present the concept of economic security policy taking into account selected determinants in re¬spect to its theory and practice in the example of White Book on National Security of the Republic of Poland (WBNSRP). The study advances a concept embracing the essence of such a policy, as well as its definition. The study also examines issues related to the notion and scope of eco¬nomic security policy. In this regard, it’s fundamental markers and elements are mentioned, ones that taken into account, lend themselves to a more efficient analysis in this field. Moreover, there is an outline of economic security potential and threats, as well as the respective elements in the morphological system, including its instruments. Finally, there is a discussion of the White Book on National Security of the Republic of Poland in terms of ESP, including societal aspects.
W warunkach ekonomizacji bezpieczeństwa narodowego duże znaczenie należy przypisać polityce bezpieczeństwa ekonomicznego, która jest ważnym czynnikiem oddziałującym na funkcjonowanie państw. Na skuteczność i efektywność kształtowania bezpieczeństwa narodowego wpływa sposób prowadzenia polityki w dziedzinie bezpieczeństwa ekonomicznego. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji polityki bezpieczeństwa ekonomicznego z uwzględnieniem jej wybranych uwarunkowań teoretycznych oraz praktycznych na przykładzie „Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”. Praca zawiera koncepcję ujęcia istoty tej polityki, a także propozycję jej definicji. W pracy przybliżono wybrane kwestie związane z pojęciem i zakresem polityki w dziedzinie bezpieczeństwa ekonomicznego. Wskazano na jej podstawowe wyznaczniki i elementy, których uwzględnianie umożliwia sprawniejsze pro¬wadzenie i analizowanie tej dziedziny. Przybliżono zagadnienia potencjału bezpieczeństwa i za¬grożeń oraz elementów w układzie morfologicznym, w tym narzędzi. Zaprezentowano wybrane zapisy „Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” dotyczące polityki bezpieczeństwa ekonomicznego, w tym odnoszące się do aspektów społecznych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22187
DOI: 10.14746/ps.2014.1.28
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2014, nr 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ireneusz Jaźwiński Economic Security Policy as a Foundation of State Functioning.pdf89.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.