Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22366
Title: Strategiczne porozumienia ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej
Other Titles: Visegrad Group as an example of Integration and Emancipation in the European Union
Authors: Grodzki, Radosław
Keywords: Grupa Wyszehradzka
Unia Europejska
Europa Środkowo-Wschodnia
Integracja
Visegrad Group
V4
European Union
East-Central Europe
regional integration
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 375-392.
Abstract: Funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej od początku jej istnienia nie było łatwym zagadnieniem. V4 powstała, dlatego aby państwa środkowoeuropejskie integrowały się ze strukturami euroatlantyckimi w atmosferze współpracy. Niemniej była to współpraca państw, które w wielu przypadkach kierowały się odmiennymi interesami. Wewnątrz Grupy od początku nie było sympatii, z czasem jednak to się zmieniało. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w tej koegzystencji bywały momenty mobilizujące takie jak: wspólne zmagania w ramach polityki spójności, walka o unijne budżety, czy ostatnio wspólny sprzeciw wobec przyjmowania uchodźców masowo przybywających do Europy. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż poprawnie rozwija się współpraca państw wyszehradzkich na poziomie elementarnym, w takich obszarach jak: ochro¬na środowiska, infrastruktura, wspólne projekty transportowe i energetyczne czy turystyka. Ważnym nowym impulsem w tej kooperacji jest powołana do życia w 2016 r. Grupa Bojowa Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej licząca prawie 4 tys. żołnierzy.
Functioning of the Visegrad Group since its beginning was not an easy issue. V4 was established to integrate East-Central European countries into Euro-Atlantic structures in the atmosphere of cooperation. However, it was a partnership of countries which in many cases guided by different interests. From the beginning, there was no sympathy inside the Group, but over time it changed. Since joining into the European Union in this cooperation experienced moments of common mobilizing such as: a struggle under the EU Cohesion Policy, the fight for the Union budgets, and the last one position against the welcome of refugees arriving to Europe. It should be noted that properly develop cooperation of Visegrad Group at the elementary level in areas such as: environmental protection, infrastructure, transport and energy projects and tourism. An important new motivation to this cooperation is founded in 2016 EU Battle Group of the Visegrad Group with almost 4 thousand soldiers.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22366
DOI: 10.14746/ps.2016.1.26
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radosław Grodzki Strategiczne porozumienia ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej.pdf103.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.