Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22478
Title: Promocja demokracji przez Zachód we wschodniej części Europy w XXI wieku
Other Titles: Promotion of democracy by the West in Eastern Europe in the 21st century
Authors: Zięba, Ryszard
Keywords: promocja demokracji
rządy prawa
gospodarka rynkowa
Unia Europejska
USA
NATO
Bałkany Zachodnie
państwa byłego ZSRR
Rosja
Białoruś
promotion of democracy
rule of law
market economy the European Union
USA
NATO
Western Balkans
former USRR states
Russia
Belarus
Ukraine
Issue Date: 2017
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 11/2017, s.71-89.
Abstract: Państwa zachodnie i ich instytucje międzynarodowe (Unia Europejska i NATO), kierując się liberalną ideologią kontynuowały w XXI wieku politykę promowania demokracji, rządów prawa, praw człowieka i gospodarki rynkowej wobec byłych państw socjalistycznych na terenie Bałkanów Zachodnich oraz byłego ZSRR. Największe przeszkody stawia ich polityce Rosja, która uważa, że państwa zachodnie w rzeczywistości realizują cele poszerzania strefy swoich wpływów i narażają na uszczerbek jej interesy bezpieczeństwa. Do największej konfrontacji między Zachodem a Rosją doszło w 2014 roku na Ukrainie, kiedy UE i USA wsparły prozachodnie aspiracje nowych władz tego państwa, wyłonione w wyniku kilkumiesięcznych demonstracji ulicznych w Kijowie. Kryzys ukraiński spowodował trudności we współpracy międzynarodowej i pogarszanie się stanu bezpieczeństwa międzynarodowego w strefie euro atlantyckiej.
The Western states and their international institutions (the European Union and NATO) followed the liberal ideology in the 21st century to continue the policy of promoting democracy, the rule of law, human rights and market economy towards the former communist states in the Western Balkans and the former USSR. The biggest impediment to their policy is Russia, which believes that Western states are actually pursuing the goals of extending their sphere of influence and compromising its security interests. The biggest confrontation between the West and Russia took place in 2014 in Ukraine, when the EU and the USA supported the pro-Western aspirations of the new authorities of the country, which emerged as a result of several months of street demonstrations in Kyiv. The Ukraine crisis has caused difficulties in international cooperation and deterioration of international security in the Euro-Atlantic zone.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22478
DOI: 10.14746/rie.2017.11.6
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 11/2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RYSZARD ZIĘBA Promocja demokracji przez Zachód we wschodniej części Europy w XXI wieku.pdf327.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.