Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22657
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGałganek, Andrzej-
dc.date.accessioned2018-04-09T09:47:14Z-
dc.date.available2018-04-09T09:47:14Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny, 2015, nr 1, s. 187-204.pl
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/22657-
dc.description.abstractW artykule autor stawia tezę o analogii i dyskursywnych związkach między antropofagią i fabrykacją anarchiczności a nauką o stosunkach międzynarodowych i fabrykacją anarchiczności jako istoty międzynarodowości. Odwołując się do tezy Williama Arensa o konieczności uznania antropofagii za dyskursywną praktykę w relacjach miedzy społecznościami i w oparciu o wybrane relacje z podróży ukazano przyczyny i sposób fabrykowania kanibalizmu jako uzasadnienia dla praktyk podboju, kolonializmu, prozelityzmu i eksterminacji. Podobnie, odwołując się do analizy filozofii politycznej T. Hobbesa, ukazano brak zasadności w jej wykorzystaniu do sformułowania tezy o anarchiczności stosunków międzynarodowych jako najważniejszej regule według której są one zorganizowane. Autor stawia tezę, że fabrykacja anarchiczności jako istoty międzynarodowości była produktem rodzących się na przełomie XIX i XX wieku nauk politycznych i nauki o stosunkach międzynarodowych oraz prawa międzynarodowego. Ostatecznie, tak jak dyskurs o kanibalizmie jest trudny do wymazania, równie trudno usunąć z nauki o stosunkach międzynarodowych tezę o ich anarchiczności definiującej narodowe tożsamości poprzez odniesienie do „innego”. W rezultacie fundament dla polityk zagranicznych nadal stanowią wyrastające z dyskursu o anarchiczności fabrykacje „innych”.pl
dc.description.abstractThe author of the article formulates a thesis about the analogy and discursive relations between anthropophagy as well as fabrication of anarchy and study of international relations and fabrication of anarchy as the essence of internationalism. Referring to William Arens’s thesis about the necessity to consider anthropophagy as a discursive practice in relations between communities and on the basis of chosen travel stories, the article presents the causes of cannibalism and its fabrication methods as the justification of conquest, colonialism, proselytism and extermination practices. Similarly, referring to the analysis of political philosophy of T. Hobbes, the author shows the lack of legitimacy in its use to formulate the thesis about anarchy of international relations as the most important rule according to which they are organized. A thesis is formulated that fabrication of anarchy as the essence of internationalism was the product of political science, study of international relations and international law born at the turn of 20th century. Eventually, just as the discourse on cannibalism is hard to erase, it is equally difficult to remove from the study of international relations the thesis about their anarchy which defines national identities through reference to the „other”. As a result, the foundations of foreign policies are still created by fabrication of the „others” which stem from the anarchy discourse.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectnauka o stosunkach międzynarodowychpl
dc.subjectantropofagiapl
dc.subjectanarchicznośćpl
dc.subjectHobbespl
dc.subjectfabrykacjapl
dc.subjectInternational Relationspl
dc.subjectanthropophagypl
dc.subjectanarchypl
dc.subjectHobbespl
dc.subjectfabricationpl
dc.titleAntropofagia i stosunki międzynarodowe. Fabrykacja kanibalizmu i anarchicznościpl
dc.title.alternativeAnthropophagy and International Relations. Fabrication of cannibalism and anarchypl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/pp.2015.20.1.13-
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrzej Gałganek, Antropofagia i stosunki międzynarodowe. Fabrykacja kanibalizmu i anarchicznści.pdf114.13 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.