Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22660
Title: Czym jest stabilność polityczna państwa?
Other Titles: What is the political stability of a state?
Authors: Trzciński, Krzysztof
Keywords: stabilność polityczna
stabilny politycznie
niestabilność polityczna
niestabilny politycznie
państwo
political stability
politically stable
political instability
politically unstable
state
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 2, s. 37-47.
Abstract: Artykuł traktuje o problemie definiowania pojęcia „stabilność polityczna” państwa. Głównym jego celem jest odpowiedź na pytanie, co znaczy stwierdzenie, że dane państwo jest stabilne politycznie. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej wyjaśniany jest leksykalny sens słów: „stabilny”, „stabilność” i „stabilizacja”. W drugiej części analizowane jest rozumienie znaczenia terminu „stabilność polityczna” w piśmiennictwie politologicznym. Trzecia część artykułu poświęcona jest omówieniu kwantytatywnych prób ujmowania sensu pojęcia stabilności politycznej. W zakończeniu podjęta została próba zdefiniowania przedmiotowego terminu polegająca na syntezie elementów najczęściej spotykanych w propozycjach wyjaśniania istoty stabilności politycznej; oceniono związek między istnieniem stabilności politycznej a podstawowymi typami reżimu politycznego: demokracją i autorytaryzmem; oraz zidentyfikowano główne podejścia konceptualne w pojmowaniu przedmiotowego terminu.
This paper deals with the problem of defining the concept of the political stability of a state. Its aim is to answer the following question: What does the statement that ‘a given state is politically stable’ mean? The paper is composed of four parts. In the first one the meanings of the words: ‘stable,’ ‘stability’ and ‘stabilisation’ are explained. In the second part, the meaning of the term ‘political stability’ in political science literature is analysed. In the third part of the paper, quantitative attempts at formulating the sense of the concept of political stability are discussed. In conclusion, an attempt to arrive at a definition of the concept is made via a synthesis of the elements most frequently used in academic literature devoted to explaining the essence of political stability; the possible correlation between the existence of political stability and the principal types of political regime (democracy and authoritarianism) is evaluated; and the major conceptual approaches in understanding the term under consideration are identified.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22660
DOI: 10.14746/pp.2015.20.2.3
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysztof Trzciński, Czym jest stabilność polityczna państwa.pdf88.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.