Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22706
Title: Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej
Other Titles: Dimensions of Counseling and Social Support: An Interdisciplinary Perspective
Editors: Piorunek, Magdalena
Keywords: wsparcie społeczne
strategie pomocowe
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Piorunek M., red. nauk. Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, s. 366.
Series/Report no.: Psychologia i Pedagogika;219
Abstract: Monografia przedstawia zagadnienia związane z pomocą, wsparciem społecznym i poradnictwem. Zawiera interdyscyplinarne teksty ukazujące dymensje pomocy – teoretyczny, metodologiczny i praktyczny aspekt zjawiska i jest próbą ukazania wielowymiarowości zjawisk pomocowych zarówno w sposobie ich opisu, jak i w odniesieniu do zróżnicowanych obszarów ich świadczenia. Przemiany kulturowo-gospodarcze na poziomie makrospołecznym i zmiany codziennego funkcjonowania jednostek w kulturze indywidualizmu przyczyniają się do powstawania problemów, trudności, kryzysów biograficznych, z którymi zmaganie się wymaga często zewnętrznej pomocy, wsparcia czy poradnictwa. Zmieniają się także strategie, metody, formy i środki ich świadczenia i organizowania. Autorzy artykułów skoncentrowali się na analizie wybranych nowych koncepcji i strategii pomocowych (np. coaching, poradnictwo online, poradnictwo wolontariackie) i omówieniu zróżnicowanych (tradycyjnych, wirtualnych) form wspierania rodzin w wybranych sytuacjach trudnych i kryzysowych (np. zaburzeń rozwojowych, przewlekłych chorób członków rodzin, przemocy domowej). Dokonali także deskrypcji zróżnicowanych strategii i form wsparcia społecznego i poradnictwa adresowanych do jednostek w biegu życia (etap adolescencji, dorosłość, starość), ukazując środowiskowy kontekst świadczenia i odbierania pomocy. Publikacja adresowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków zajmujących się pomocą, wsparciem społecznym i poradnictwem oraz do studentów studiów kierunków humanistycznych i społecznych.
This monograph focuses on topics related to assistance, social support and counseling. The cultural and economic changes that are occurring at the macro-social level as well as changes in the daily functioning of the individual in an individualistic culture contribute to problems, difficulties and life crises, which can often only be confronted by using outside help, support or counseling. The strategies for as well as methods, forms and means of providing such services are also changing. This monograph is a collection of interdisciplinary texts that present different dimensions of help, i.e. its theoretical, methodological and practical aspects. It constitutes an attempt to show the multidimensional character of these kinds of services, both by providing the appropriate description and presenting the varied areas in which they are rendered. The focus is on analyzing selected new assistance concepts and strategies (e.g. coaching, online counseling and volunteer counseling). Also, different (traditional and virtual) forms of supporting families in certain difficult situations and crisis situations are presented (e.g. developmental disorders, chronic diseases among family members and domestic violence). Additionally, various strategies for and forms of providing social support and counseling services that are aimed at individuals in the course of their lives are described (adolescence, adulthood and old age), which makes it possible to show the community-based context of giving and receiving help.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22706
ISBN: 978-83-232-2856-1
ISSN: 0083-4254
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piorunek_Dymensje_Poradnictwa_2015_internet.pdf3.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.