Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22778
Title: The Integration of China into the World Trade System and the Increase in its Role in International Business
Other Titles: Integracja Chin ze światowym systemem handlowym i wzrost ich roli w biznesie międzynarodowym
Authors: Puślecki, Zdzisław W.
Keywords: integration
world trade system
international business
production superpower
co-operation
conflict
integracja
światowy system handlowy
biznes międzynarodowy
super siła produkcyjna
współpraca
konflikt
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 3, s. 7-19.
Abstract: In this research, the author focuses on an analysis of the integration of China into the World Trade System and the increase in its role in international business. The importance and innovativeness of the research is indicated by the presentation of the new circumstances for the development of the global economy and global trade, where the People’s Republic of China seems to be a production superpower, able to change world trade. In many areas it possesses comparative advantages. China may continue its development, to specialise in electronics and increasingly in services. With or without further trade agreements, services will be traded more and Chinese trade policies will have to adjust to changes in the global organisation. The question that arises is whether the West will see China’s rise as an opportunity for co-operation or for conflict. Economic growth in China is generally more preferable to its extensive military expansion. With new investment, a country can transform its position through industrial expansion at home and sustain it through international trade. China is especially sensitive to the advantages of intensive growth and will not wish to disrupt the essential economic arrangements that have been crucial to its success. The main aim of the paper is to present the integration of China into the World Trade System and the increase in its role in international business.
W podjętej pracy badawczej Autor analizuje problemy integracji Chin ze światowym systemem handlowym i wzrost ich roli w biznesie międzynarodowym. Ważność i innowacyjność podjętych badań naukowych polega na przedstawieniu nowych uwarunkowań rozwoju gospodarki globalnej i handlu globalnego, gdzie Chińska Republika Ludowa widziana jest jako super siła produkcyjna będąca zdolna do zmiany handlu światowego. W wielu dziedzinach Chiny posiadają przy tym przewagi komparatywne. Chiny zamierzają kontynuować swój dynamiczny rozwój, specjalizując się w elektronice i wzroście roli usług. Wraz z zawieraniem przyszłych porozumień handlowych lub bez nich usługi będą odgrywać coraz większą rolę w handlu zagranicznym Chin i w ich polityce handlowej, dostosowując zmiany organizacyjne do zmian globalnych. Równocześnie coraz bardziej podnoszoną kwestią jest pytanie czy Zachód będzie widział dynamiczny wzrost roli Chin jako sposobność do współpracy, czy też do konfliktu. Generalnie wzrost gospodarczy w Chinach jest bardziej preferowany niż szeroka ekspansja militarna. Wraz z nowymi inwestycjami kraj może zmieniać swoją pozycję gospodarczą poprzez wewnętrzną ekspansję przemysłową i dostosowywanie jej do wymagań światowych w efekcie handlu międzynarodowego. Chiny są szczególnie wrażliwe na uzyskiwanie korzyści z intensywnego wzrostu i nie życzyłyby sobie przerwania tego korzystnego trendu będącego kluczem ich ogólnego sukcesu rozwojowego. Głównym celem artykułu jest przedstawienie integracji Chin ze światowym systemem handlowym i wzrostu ich roli w biznesie międzynarodowym.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22778
DOI: 10.14746/pp.2015.20.3.1
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdzisław W. Puślecki, The Integration of China into the World Trade System and the Increase in its Role in International Business.pdf446 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.