Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22822
Title: Współpraca transgraniczna na poziomie lokalnym. Opinie mieszkańców gmin powiatu kłodzkiego na temat kooperacji z partnerem czeskim. Analiza przypadku
Other Titles: Cross-border cooperation at the local level. The inhabitants’ of the district of Kłodzko opinions on the cooperation with the Czech partner
Authors: Koźbiał, Krzysztof
Keywords: ziemia kłodzka
współpraca transgraniczna
Polska
Czechy
Kłodzko County
crossborder cooperation
Poland
Czech Republic
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1, s. 101-116.
Abstract: Badania, prowadzone metodą wywiadów pogłębionych, objęły dwie gminy pow. kłodzkiego: Nową Rudę (gmina wiejska) i Szczytną. Dotyczyły postrzegania współpracy transgranicznej. Ma ona miejsce na ziemi kłodzkiej od początku lat 90. XX stulecia, choć zwraca uwagę fakt, iż po wejściu Polski i Czech do UE nastąpiło jej zauważalne pogłębienie. Badania wykazały, iż kooperacja ponadgraniczna nie jest tematem szeroko znanym wśród mieszkańców tych gmin. Mimo to formułują oni pozytywne oceny tego rodzaju działań uznając, iż przyczyniają się do lepszego wzajemnego poznania i częstych kontaktów bezpośrednich między Polakami i Czechami. W istotnym stopniu kooperacja ta ma wpływ na postrzeganie południowych sąsiadów, które należy ocenić jako pozytywne. Wielu rozmówców uznało Republikę Czeską wręcz za wzór gospodarności. Ocena ta była jednak powierzchowna, nie poparta konkretnymi dowodami. Współpraca transgraniczna na ziemi kłodzkiej dotyczy głównie takich sfer jak turystyka i kultura, w większości przypadków jest koordynowana przez urzędy gmin i podległe im jednostki. Zaangażowanie organizacji pozarządowych w te procesy jest, w ocenie pytanych, mało zauważalne. Dla jej wzmocnienia niezbędne byłoby ulepszenie sieci komunikacyjnej, w szczególności połączeń kolejowych.
The study, carried out with the use of in-depth interviews, comprised two communities of the Kłodzko district: Nowa Ruda (rural community) and Szczytna. They referred to the perceptions of cross-border cooperation. The cooperation was initiated in the 90s of the twentieth century. Since the accession of Poland and the Czech Republic to the EU it has been intensified. Cross-border cooperation is not the subject well-known to the residents of these communities. They evaluate these actions positively as contributing to a better mutual understanding and frequent direct contacts between Poles and Czechs. This cooperation has a significant impact on the positive perception of the southern neighbours. Many speakers even considered the Czech Republic as a model of economy. This assessment was, however, superficial and was not supported by any specific evidence. Cross-border cooperation in the district of Kłodzko concerns mainly such spheres as tourism and culture, and it is mostly coordinated by the municipal offices and their subordinate units. The involvement of NGOs in these processes is, in the opinion of respondents, hardly noticeable. To strengthen the cooperation it would be necessary to improve the communication network, in particular railway connections.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22822
DOI: 10.14746/ssp.2016.1.5
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysztof Koźbiał Współpraca transgraniczna na poziomie lokalnym..pdf306.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.