Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23025
Title: Postrzeganie bezpieczeństwa przez samorządowców – wnioski z badań
Other Titles: Perception of security by local government officials – research conclusions
Authors: Ignasiak, Agnieszka
Drzonek, Maciej
Keywords: samorząd terytorialny
radni
bezpieczeństwo
zagrożenia dla bezpieczeństwa
local government
councillors
security
security threats
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 3, s. 85-119.
Abstract: W artykule zaprezentowano własne wyniki badań dotyczących postrzegania bezpieczeństwa przez radnych wybranych gmin i miast z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Zostały one przeprowadzone na przełomie 2015 i 2016 r. W badaniu wzięło udział 126 radnych – 78,26% spośród tych, którzy formalnie pracowali w badanych radach. Rezultaty badań porównano do wniosków z badania ogółu Polaków przeprowadzonego przez CBOS pod koniec 2014 r. Dokonana analiza pokazała, że radni oceniają poziom bezpieczeństwa i czynniki mu zagrażające nieco odmiennie. Radni wykazywali większe obawy dotyczące chaosu politycznego w Polsce, napływu uchodźców, a także ataków cybernetycznych oraz zagrożeń terrorystycznych. Wykazano również, że na poglądy radnych wpływ miały takie czynniki jak płeć, staż samorządowy oraz preferencje polityczne.
The paper demonstrates the results of research on the perception of security by councilors in selected municipalities and cities in the West Pomeranian Region and Lubuskie Region. The survey was conducted at the turn of 2015 and 2016 and involved 126 councilors – 78.26% of those who formally worked in the surveyed councils. The results of the survey were compared to the findings of the study of Poles conducted by the CBOS at the end of 2014. The analysis showed that the councilors’ assessment of security and factors threatening security varies. Councilors were more concerned about the political chaos in Poland, the influx of refugees, as well as cyber-attacks and terrorist threats. Their views were also shown to have been affected by such factors as gender, the number of terms in a local government and political preferences.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23025
DOI: 10.14746/ssp.2016.3.4
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2016, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agnieszka Ignasiak, Maciej Drzonek Postrzeganie bezpieczeństwa.pdf462.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.