Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23216
Title: Weryfikacja potencjału – analiza działań bojowych w Libii w 2011 roku
Other Titles: Potential Verification – an Analysis of Military Action in Libya in 2011
Authors: Stanecki, Maciej
Keywords: gotowość bojowa
strategia bezpieczeństwa militarnego
polityka bezpieczeństwa USA
polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii
lotnictwo i obrona powietrzna we współczesnych konfliktach zbrojnych
combat readiness
military security strategy
US security policy
UK security policy
air force and air defense in contemporary armed conflicts
Issue Date: 2014
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2014, nr 1, s. 253-271.
Abstract: Działania bojowe podczas konfliktu w Libii na długo pozostaną przedmiotem specjalistycznych analiz czy też prac naukowych. Operacja ta była bez wątpienia ważnym sprawdzianem zdolności bojowych w wymiarze narodowym, sojuszniczym, militarnym i organizacyjnym. Celem artykułu jest przeanalizowanie powyższych zmiennych, głównie z perspektywy amerykańskiej i brytyjskiej. Dobór obszaru problemowego nie wynika jedynie z łatwej dostępności do materiału źródłowego, ale również z faktu istotnego zaangażowania obydwu stron w konflikt. W przypadku Brytyjczyków otrzymujemy także niezwykle interesującą i wartościową możliwość przeanalizowania skutków istotnej reformy, czy też zmiany koncepcji brytyjskich sił zbrojnych w ramach Strategic Defence and Security Review z 2010 roku. Celem artykułu jest także próba oceny znaczenia amerykańskiego zaangażowania w konflikt, widziany z obydwu stron Atlantyku. Wreszcie analizie poddany zostanie sam zamysł operacji, podobieństwa i różnice względem podobnych operacji tego typu, przeprowadzonych w przeszłości, a także twierdzenie, że działania w Libii stanowią modelowy przykład dla realizacji „konfliktów przyszłości” w regionie.
The conflict in Libya will definitely be a topic of various future analytical and academic analyses for a very long time. The activities conducted there undoubtedly can be seen as a significant test of combat readiness both in the national and allied dimension, and interesting also from the organizational and purely military perspective. The main goal of the paper is to analyze the aspects mentioned above, especially from the British and American perspectives. The availability of the source material is not the only reason for defining the field of research in this way. Both countries were strongly involved in the conflict. In the case of Great Britain, we have a highly interesting and valuable chance to analyze the first outcome of a very important change in British strategic thinking, formulated in the Strategic Defense and Security Review of 2010. The other goal of the paper is to look at American involvement in the conflict and its meaning as seen from both sides of the Atlantic Ocean. Finally, the analysis aims to emphasize the similarities and differences regarding the former cases of military engagement of both countries, and to check if the Libyan conflict can be seen as a typical conflict in the region.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23216
DOI: 10.14746/pp.2014.19.1.16
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2014, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maciej Stanecki, Weryfikacja potencjału – analiza działań bojowych w Libii w 2011 roku.pdf111.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.