Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23580
Title: Formal grammar or functional sentence perspective? Some remarks about word order in Polish
Authors: Scheffler, Paweł
Keywords: Polish word order
functional sentence perspective
corpus-based linguistics
generative grammar
Issue Date: 2008
Citation: Zeszyty Naukowe PWSZ w Koninie 1/2008 (8), Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii (5), pp. 83-89
Abstract: Niniejszy artykuł omawia dane korpusowe dotyczące polskiego czasownika „podobać się” w kontekście dwóch przeciwstawnych analiz szyku zdania w języku polskim: analizy formalnej (generatywnej) i funkcjonalnej. Ponadto, dane korpusowe przeciwstawione są intuicyjnym osądom zdań polskich w gramatyce generatywnej. Według podejścia generatywnego, szykiem podstawowych elementów zdania polskiego (podmiot, orzeczenie, dopełnienie) można z dużą dowolnością manipulować. Natomiast według zwolenników podejścia funkcjonalnego, szyk zdania jest ściśle określony przez pewne cechy kontekstu danej wypowiedzi: jeśli dany element zdania odnosi się do treści znanych rozmówcy, pojawia się generalnie na początku zdania; jeśli zawiera nową informację, umieszczany jest na końcu. Dane korpusowe dotyczące szyku zdania z czasownikiem „podobać się” jednoznacznie wykazują wpływ statusu informacji na układ elementów w zdaniu. Oznacza to, iż czysto formalna analiza szyku zdania polskiego jest niewystarczająca. Ponadto, dane te wykazują zawodność intuicyjnych ocen możliwości występowania poszczególnych szyków wyrazowych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23580
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Formal grammar or functional sentence perspective.pdf64.34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.