Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2405
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGałganek, Andrzej-
dc.date.accessioned2012-04-12T06:29:03Z-
dc.date.available2012-04-12T06:29:03Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny, nr 2, 2011, s.15-41pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2405-
dc.description.abstractMimo ścisłych związków między technologią i stosunkami międzynarodowymi istnieje niewiele prac w nauce o stosunkach międzynarodowych, które podejmują próbę teoretycznego połączenia obu tych sfer rzeczywistości społecznej. Podstawowym celem artykułu jest historyzacja technologii militarnej w społecznej historii stosunków międzynarodowych. Autor przedstawia proces historycznego wzrostu znaczenia technologii militarnej w funkcjonowaniu społeczeństw i jej destruktywny wpływ na życie społeczne. Przekonuje, że nowe technologie rozwinaje są przez istoty ludzkie, a nie "odkrywane". Dokonane wynalazki odzwierciedlają określone interesy, posiadanie adekwatnych zasobów do ich dokonania i istnienie określonego instytucjonalnego wsparcia. W takim rozumieniu nauka, technologia i innowacje są funkcją ludzkich wyborów, interesów, idei, instytucji i zasobów.pl_PL
dc.description.abstractDespite close connections between technology and international relations, there are few works in International Relations studies that would make an attempt to theoretically cpnnect both of these two spheres of social reality. The main aim of the article is a historization of military technology in social history of international relations. The author presents the process of historical growth of importance of military technology in functioning of societies and its destructive influence on social life. He convinces that new technologies are developed, not "discovered" by human beings. Inventions reflect specific interests, owning proper resources to develop them and the existence of determined institutional support. In this understanding, science, technology and innovations are functions of human choices, interests, ideas, institutions and resources.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.subjectHistoria stosunków międzynarodowychpl_PL
dc.subjectInternational relations historypl_PL
dc.titleMaszyny wojny. Technologia militarna w społecznej historii stosunków międzynarodowychpl_PL
dc.title.alternativeThe Machines of War. Military Technology in Social History of International Relationspl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Przegląd Strategiczny, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.GALGANEK.pdf137.52 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.