Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24067
Title: Kulturowe funkcje historiografii romantycznej na przykładzie twórczości Joachima Lelewela
Other Titles: Cultural functions of romantisms' historiography based on the example of Joachim Lelewels' writings
Authors: Kandulski, Stanisław
Advisor: Moraczewski, Krzysztof. Promotor
Keywords: historiografia
historiography
historia mentalności
history of mentalisties
kulturoznawstwo
studies of culture
Issue Date: 2018
Abstract: W pracy przeprowadzam naukoznawcze badania nad pojęciem mentalité, które ukształtowane zostało w ramach dociekań historycznych. W drugiej kolejności dokonuję analizy źródłowej dzieł polskiego reprezentanta formacji romantycznej w historiografii, Joachima Lelewela, mającej na celu rekonstrukcję jego świadomości metodologicznej. Ostatecznie na bazie powyższej analizy traktuję dzieła Joachima Lelewela jako źródło do historii mentalności (już skorygowanej poprzez pojęcie kultury) społeczności wieku XIX. Realizacji powyższych celów służą cztery rozdziały. Realizację powyższych założeń przeprowadzam następująco. Rozdział pierwszy poświęcam historii pojęcia mentalité i opisowi związanych z nim problemów poznawczo metodologicznych oraz tradycji intelektualnych, do których ono przynależy. W rozdziale drugim prezentuję ideacyjną koncepcję kultury Jerzego Kmity (tzw. społeczno-regulacyjną albo socjopragmatyczną koncepcję kultury). W rozdziale trzecim przedstawiam dziewiętnastowieczną wizję dziejów, narodu i historii w oparciu o analizę źródłową dzieł historycznych Joachima Lelewela. W rozdziale czwartym dokonuję aplikacji skorygowanego pojęcia mentalności (rozdział pierwszy i drugi) do badań (rozdział trzeci) mających na celu określić ramy myślowe, a więc pewną „mentalność”, wewnątrz której zakorzenione są rozważania Joachima Lelewela.
In my dissertation, I am executing scientific approach towards the term mentalité that is being used among the historians. Further, I am approaching a source analysis of Joachim Lelewels', a XIX century historian, works aiming in reconstructing his methodological awareness. Finally, based on my analysis I am treating his works as a source to history of mentalities of XIX century society. In the first chapter I am reconstructing history of history of mentalities, its' intellectual tradition and methodological problems. In the second chapter, I am presenting Jerzy Kmita's socio-regulative (socio-pragmatic) conception of culture. In the third chapter I am presenting XIX century vision of history and nation based upon Joachim Lelewels' writings. Finally in the fourth chapter I apply corrected concept of mentalities (first and second chapter) to source analysis (from third chapter) to depict the XIX century mentalities in which Joachim's Lelewel works are imbued.
Description: Wydział Nauk Społecznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/24067
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanisław Kandulski - praca doktorska.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.