Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2408
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWojciechowski, Sebastian-
dc.date.accessioned2012-04-12T06:42:20Z-
dc.date.available2012-04-12T06:42:20Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny, nr 2, 2011, s. 235-250.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2408-
dc.description.abstractCelem opracowania jest ukazanie różnych aspektów tzw. globalnego terroryzmu oraz wskazanie zachodzących pomiędzy nimi interakcji. Posłużono się w tym przypadku modelem hybrydowym traktującym terroryzm globalny jako sumę składową 6 różnorodnych i występujących równocześnie elementów oraz funkcjonujących między nimi bezpośrednich lub pośrednich relacji. Do wspomnianych elementów zaliczono: globalny zakres występowania terroryzmu, globalny strach i stereotypy towarzyszące terroryzmowi, globalny charakter terrorystycznych idei, globalną strategię i taktykę terrorystów, globalne skutki terroryzmu oraz globalne przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu. Istotą zaprezentowanej koncepcji jest podkreślenie faktu, iż globalny wymiar współczesnego terroryzmu dotyczy różnorodnych jego przejawów i nie należy sprowadzać go tylko np. do ponadregionalnego działania wybranych organizacji terrorystycznych takich, jak choćby Al-Kaida.pl_PL
dc.description.abstractThe goal of this study is to present various aspects of the so-called global terrorism and to indicate relations that occur among them. To this end a hybrid model is applied, that approaches global terrorism as the sum total of six different elements that operate simultaneously and the direct and indirect relations operating between them. The six elements encompass the global range of terrorism, global fear and stereotypes that accompany terrorism, the global nature of terrorist ideas, global terrorist strategy and tactics, global consequencesof terrorism and global counterterrorism activities. The gist of the concept is to emphasize that the glonal dimension of modern terrorism applies to its highly diversified manifestations and it should not be reduced only to the supra-regional range of operations of selected terrorist organizations, such as al-Qaeda.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.subjectGlabalny terroryzmpl_PL
dc.subjectGlobal terrorismpl_PL
dc.subjectModel hybrydowypl_PL
dc.subjectHybrid modelpl_PL
dc.titleHybrydowy model globalnego terroryzmupl_PL
dc.title.alternativeThe Hybrid Model of Global Terrorismpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Przegląd Strategiczny, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.WOJCIECHOWSKI.pdf108.83 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.