Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2413
Title: Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1894 -1918
Other Titles: The polish loyalist organizations in the Grand Duchy of Poznań in the years 1894-1918
Authors: Łysoń, Rafał
Advisor: Witold, Molik. Promotor
Keywords: Ugodowcy
Lojaliści
Loyalists
Prusy XIX /XX wiek
Prussia XIX/XX century
Wielkie Księstwo Poznańskie
the Grand Duchy of Poznań
Issue Date: 12-Apr-2012
Abstract: Praca opisuje polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim na przełomie XIX i XX wieku. Ukazane zostało ich miejsce na scenie politycznej Poznańskiego. Przedstawiono ich program, organizację i działalność. Zamieszczono sylwetki działaczy oraz zanalizowano postawy społeczne prowadzące do obozu ugodowego. Zarysowano odbiór działalności ugodowców w głównych organach prasowych Poznańskiego w latach 1894-1918. Osobne miejsce zajmuje opis działalności ugodowców w czasie I wojny światowej, zarówno w Poznańskim jak i w niemieckiej administracji Królestwa Polskiego. Praca próbuje także odpowiedzieć na pytanie jak działalność tych organizacji była odbierana przez władze prusko/niemieckie. W zakończeniu autor dokonuje porównania specyfiki ugodowości w Poznańskim z terenami innych zaborów.
Dissertation describes the Polish loyalist organizations in the Grand Duchy of Poznań in the late XIX and early XX century. It presents their place on the political scene of Poznań province (Prussian Poland). Author writes about their program, organization and activities. Dissertation describes profiles of activists and social attitudes leading to the loyalist group. It outlines the reception of their activity in the main organs of press in Poznań in the years 1894 -1918. Special place in this study takes description of activities the loyalists during World War I, both in Poznań province and in the German administration of the Polish Kingdom (Russian Poland). Author also tries to answer the question of how these organizations were perceived by the Prussian/German authorities. In the end compares the specificity of loyalism in Prussian Poland with areas of other partitions.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/2413
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1894-1918.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.