Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24148
Title: Odpowiedzialność za szkodę w środowisku per se w międzynarodowym prawie morza
Other Titles: Liability for harm to the marine environment per se within the legal framework of the international law of the sea
Authors: Wałkowski, Dominik
Advisor: Gadkowski, Tadeusz
Keywords: prawo międzynarodowe
prawo morza
środowisko morskie
międzynarodowe prawo środowiska
odpowiedzialność
international law
law of the sea
marine environment
international environmental law
liability
Issue Date: 2018
Abstract: Zgodnie z Konwencją o prawie morza, państwa są zobowiązane do ochrony i zachowania środowiska morskiego. Państwa powinny umożliwić dochodzenie roszczeń w celu niezwłocznego uzyskania odpowiedniego odszkodowania lub innej rekompensaty za szkodę wyrządzoną zanieczyszczeniem środowiska morskiego. Pomimo istnienia tych ogólnych zobowiązań, międzynarodowy system kompensacji szkód spowodowanych zanieczyszczeniem nadal jest bardzo ograniczony, w szczególności w odniesieniu do uszczerbków dotyczących zasobów naturalnych. Przedmiotem pracy jest analiza pojęcia „szkoda w środowisku per se”, pod którym należy rozumieć szkodę wyrządzoną tym składnikom środowiska, które nie są własnością kogokolwiek i z reguły nie mają wartości handlowej. W praktyce szkoda ekologiczna najczęściej kojarzona jest wyłącznie ze szkodą wyrządzoną państwom, jednostkom oraz osobom prawnym na skutek zanieczyszczenia lub innego negatywnego wpływu na środowisko. Wobec powyższego, pojawiła się potrzeba wprowadzenia koncepcji szkody w środowisku per se, która jest przedmiotem tej pracy. W pracy podjęto analizę możliwości uzupełnienia obowiązujących ram prawnych o adekwatną regulację odpowiedzialności w przypadku wyrządzenia takich szkód.
Under the United Nations Convention on the Law of the Sea, states are obligated to protect and preserve the marine environment. The states must ensure that it is possible to obtain prompt and adequate compensation or other relief for damage caused by pollution of the marine environment. Despite these general obligations, the international pollution compensation system is still quite limited, specifically with respect to harm to natural resources. The thesis discusses the term “harm to the environment per se”, which is to be understood as harm caused to those components of the environment that are unowned and, in most cases, without specific commercial value. Environmental harm is usually associated exclusively with harm caused to states, individuals and legal entities as a result of pollution or other adverse effect upon the environment. Therefore, the need arose to introduce a concept of harm to the environment per se, which is the subject of the thesis. The thesis has an analysis of the possibility to supplement the existing legal framework with an adequate regulation of liability for such harm.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/24148
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WALKOWSKI-Odpowiedzialnosc-2018-07-15-WYDRUK-B.pdf
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.