Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24158
Title: Mieszkalnictwo wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ku integracji społecznej i normalizacji życia
Other Titles: Supported housing for people with intellectual disabilities. Unto social integration and normalization
Authors: Marciniak-Madejska, Natalia
Advisor: Woźniak, Zbigniew. Promotor
Keywords: niepełnosprawność
disability
integracja
integration
normalizacja
normalization
mieszkalnictwo wspomagane
supported housing
Issue Date: 2018
Abstract: Praca doktorska jest próbą odpowiedzi na główny problem badawczy: jakie są szanse i bariery budowy systemu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce? Przyjęto społeczno-ekologiczne rozumienie niepełnosprawności, zgodnie z którym niepełnosprawność jest rezultatem nie tylko niższych kompetencji poznawczych i adaptacyjnych jednostki, ale także barier, na które jednostka z ograniczeniem sprawności napotyka w społeczeństwie. Od połowy XX wieku międzynarodowe instytucje i organizacje pozarządowe podejmują działania zmierzające do integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Integracja społeczna możliwa będzie, jeśli osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą żyły w podobny sposób do pozostałych członków społeczeństwa. Konieczne jest udostępnienie im warunków życia codziennego i wzorców funkcjonowania społecznego takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych do norm i wzorców obowiązujących w głównym nurcie społecznym (zasada normalizacji). Jednym z narzędzi normalizacji życia osób z niepełnosprawnością intelektualną jest mieszkalnictwo wspomagane (w opozycji do dużych, homogenicznych zakładów). Mieszkalnictwo wspomagane oznacza elastyczne, zindywidualizowane usługi społeczne świadczone w miejscu codziennego funkcjonowania jednostki poprzez organizację dostępnych mieszkań z opieką oraz miejsc dziennej aktywności na poziomie społeczności lokalnych.
The doctoral thesis is an attempt to answer the research problem: what are the main chances and barriers for create system of supported housing for people with intellectual disabilities in Poland? Disability is defined according to the social model of disability. It says that disability is caused not only by impairments and activity limitations of persons, but primarily by participation restrictions in society. From the second half of the 20th century, international institutions and non-governmental organizations have taken action that led to social integration of people with intellectual disabilities. The most important is that they will be a part of society if they live in similar way to the other members of society. They should have equal opportunities to live “normally”, those conditions of everyday life could be as close as possible to the norms of the mainstream of society (normalization principle). One of the techniques of normalization of conditions of life in house for people with intellectual disabilities is supported housing (in opposite to large homogeneous institutions when living with parents is impossible or abnormal). Supported housing means supportive services that are flexible, individualized and accessible where the person with intellectual disability lives. It is possible through the provision of housing with support and places for daily activities in the community.
Description: Wydział Nauk Społecznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/24158
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
N. MARCINIAK-MADEJSKA ROZPRAWA DOKTORSKA.pdf
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.