Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2422
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDroździał-Szelest, Krystyna. Promotor-
dc.contributor.authorGapińska, Anna-
dc.date.accessioned2012-04-16T12:15:45Z-
dc.date.available2012-04-16T12:15:45Z-
dc.date.issued2012-04-16T12:15:45Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2422-
dc.descriptionWydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiejpl_PL
dc.description.abstractPraca skupia się na określeniu w jaki sposób postrzeganie własnego sukcesu i porażki w nauce języka obcego/drugiego może się wiązać z zachowaniem prezentowanym przez ucznia w procesie komunikacji. Praca zawiera zatem z jednej strony przegląd wybranych publikacji z dziedziny badań językoznawczych nad strategiami komunikacyjnymi, z drugiej zaś strony prezentuje teorie wyuczonej bezradności i atrybucji przyczynowej, które są przedmiotem badań psychologicznych. Projekt badawczy będący częścią pracy ma na celu sprawdzenie jak studenci Filologii Angielskiej tłumaczą sobie przyczyny sukcesu i niepowodzenia w uczeniu się języka obcego oraz nakreślenie związków pomiędzy stylem wyjaśniania (atrybucyjnym) a stosowaniem strategii komunikacyjnych. Badanie empiryczne, przeprowadzone na grupie 108 studentów Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiera się na podstawowym założeniu, że uczniowie, którzy rozwinęli pesymistyczny styl wyjaśniania własnych sukcesów i porażek w nauce, będą zachowywać się bardziej pasywnie w obliczu problemów komunikacyjnych niż uczniowie, którzy interpretują wydarzenia związane z nauką w sposób optymistyczny. Badanie częściowo potwierdza wstępną hipotezę, że studenci, którzy interpretują swoje osiągnięcia pesymistycznie, używają mniej strategii komunikacyjnych a także wybierają strategie nastawione raczej na unikniecie problemu niż na osiągnięcie celu.pl_PL
dc.description.abstractThe present dissertation is focused on examining how the perception of success and failure in L2 learning can be related to an individual language learner’s behaviour in L2 communication. Therefore, next to presenting the theories of learned helplessness and causal attribution studied within various branches of psychology, the thesis includes a review of publications devoted to the theories of communication strategies developed within applied linguistics. The research which is described in the dissertation is aimed at revealing how English Philology students explain to themselves the causes of their academic outcomes and defining the relationship between explanatory (attributional) style and communication strategy. The study, conducted on a group of 108 English Philology students at Adam Mickiewicz University, Poznan, is based on one general assumption, namely, that the learners who exhibit pessimistic explanations of their learning successes and failures would present more passive behavior when confronted with communication problems than the learners who offer optimistic explanations in analogous situations. The research partially corroborates the initial hypothesis that the students who interpret their achievements pessimistically would use fewer communication strategies in total and that they would tend to employ avoidance- rather than achievement-oriented strategies.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectstrategie komunikacyjnepl_PL
dc.subjectcommunicative strategiespl_PL
dc.subjectteoria atrybucjipl_PL
dc.subjectattribution theorypl_PL
dc.subjectwyuczona bezradnośćpl_PL
dc.subjectlearned helplessnesspl_PL
dc.titleAtrybucje przyczynowe sukcesu i porażki w nauce języka obcego a użycie strategii komunikacyjnychpl_PL
dc.title.alternativeAttribution of success and failure in foreign language learning and the use of communication strategiespl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Gapińska Doktorat.pdf
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.