Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24254
Title: Permanentna kampania polityczna w procesie legitymizacji władzy w Polsce w latach 2005-2015
Other Titles: Permanent campaign in the process of legitimacy of power in Poland in the years 2005-2015
Authors: Pawłowski, Marek
Advisor: Pawełczyk, Piotr. Promotor
Keywords: Kampania permanentna
marketing polityczny
legitymizacja
media
Permanent campaign
political marketing
legitimization
media
Issue Date: 2018
Abstract: W niniejszej dysertacji przedmiotem badań jest kampania permanentna w procesie legitymizacji władzy w Polsce w latach 2005-2015. Celem pracy jest określenie znaczenia kampanii permanentnej (rozumianej jako narzędzie marketingu politycznego) w polskim systemie politycznym, a w szczególności w procesie legitymizacji oraz delegitymizacji władzy. Podstawowy problem badawczy niniejszej pracy sprowadza się do pytania: czy i w jakim stopniu permanentna kampania polityczna była wykorzystywana w procesie legitymizacji bądź delegitymizacji władzy w Polskim systemie politycznym w latach 2005-2015? W odpowiedzi na podstawowe pytanie badawcze autor proponuje następującą hipotezę: w latach 2005-2015 koncepcja kampanii permanentnej była wykorzystywana w celu legitymizacji bądź delegitymizacji władzy przez partie rządzące i opozycyjne. Stopień jej implementacji różnił się jednak pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami. Przedział czasowy analizy otwiera rok 2005. Był on przełomowy w polskim systemie politycznym, bo to właśnie w kadencji parlamentarnej 2005-2007 po raz pierwszy zaczęto na polskiej scenie politycznej stosować kampanię permanentną. Cezurę czasową kończy z kolei rok 2015 dostarczający materiału badawczego stosowania narzędzi kampanii permanentnej w Polsce z perspektywy pełnej dekady.
The subject in this dissertation is The permanent campaign in the process of legitimacy of power in Poland between 2005-2015. The aim of the work is to determine the importance of a permanent campaign (understood as a political marketing tool) in the Polish political system, in particular in the process of legitimacy and delegitimacy of power. Basic problem of this research comes down to the question: whether and to what extent permanent campaign it was used in the process of legitimization or delegitimization of power in the Polish political system in 2005-2015? In response to the basic research question, the author proposes the following hypothesis: in the 2005-2015, the concept of permanent campaign was used to legitimize or delegitimize power by the ruling and opposition parties. The degree of its implementation is differed, between particular political parties. The time span of the analysis opens the year 2005. It was a crucial in the Polish political system, because it was in the parliamentary term 2005-2007 that for the first time the permanent political campaign was started on the Polish political scene. The time caesura ends the year 2015 providing research material for the use of permanent campaign tools in Poland from the perspective of a full decade.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/24254
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Permanentna kampania polityczna w procesie legitymizacji władzy w Polsce w latach 2005-2015.pdf
  Restricted Access
5.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.