Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24269
Title: Repatriacja obywateli ZSRR z Wielkopolski w latach 1950–1952
Other Titles: 1950 – 1952 metų TSRS pilie čių repatriacija iš Didžiosios Lenkijos
Repatriation of the USSR citizens from the Greate r Poland in 1950 – 1952
Authors: Brenk, Mikołaj
Keywords: national minorities
Soviet citizens
deportation
repatriation
mniejszości narodowe
obywatel radziecki
reopatriacja
deportacja
Issue Date: 2018
Publisher: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Lietuvos lenkų mokslininkų draugija
Citation: "Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy" 2018, T. 18, ss. 51-66.
Abstract: 1950–1952 metų TSRS pilie čių repatriacija iš Didžiosios Lenkijos --Santrauka-- Straipsnio tyrimo objektas yra tautybių, kurios XX amžiaus penkiasdešimtųjų metų pradžioje, ar pasibaigus didžiausiai migracinių persikėlimų bangai, įėjo į Tarybų Sąjungos sudėtį, atstovų padėtis. Straipsnyje aptariamas kardinalaus valdžios pozicijos pokyčio mo-tžvilgiu. Parodomas baigiamasis priverstinės tarybinių pilie-čių deportacijos laikotarpis, kai dalyvaujant tarybiniams karininkams jų buvo ieškoma atskiruose rajonuose, o vėliau kvalifikuojama išvykimui į TSRS. Tokių veiksmų imtasi prieš tarybinių mažumų valią, kas pasireikšdavo desperatiškais šių tautybių atstovų pabė-gimais iš gyvenamųjų vietų ir netgi savižudybėmis. Šiam laikotarpiui pasibaigus pradžią ėmė atvirkštinis procesas, t.y. Lenkijoje likusių tarybinių piliečių privilegijavimas, pasireiškęs tarybinės valdžios atstovų dėtomis pastan-gomis tam, kad savo gyvenamojoje aplinkoje Didžiosios Lenkijos teritorijoje šie piliečiai galėtų džiaugtis prestižu. Privilegijuotas tarybinių piliečių statusas pasireiškė lengvesniu, geriau apmokamu darbu, geresnėmis nei vidutinės gyvenamo buto sąlygomis, mažesniais mokesčiais bei įvairiomis lengvatomis tvarkant formalumus valdžios institucijose. Rakt a žodžiai: tautinės mažumos, tarybiniai piliečiai, deportacija, repatriacija į TSRS
Repatriation of the USSR citizens from the Greater Poland in 1950–1952 Summary The subject of the article is the situation of people belonging to the Soviet Union in the early 1950s, that is after the largest wave of resettlement and migration movements. The work discusses the moment of a definite change in the attitude of the authorities towards the Soviet minority. It shows a period of forced deportation of Soviet citizens, when they were sought by Soviet officers in individual poviats and qualified for the departure to the USSR, where they usually did not want to go, what was expressed by desperate escapes from their place of residence and even by suicides. After this time, there was a turning point, i.e. the privilege of the remaining Soviet citizens in Poland, when representatives of the Soviet authorities sought to enjoy privilege in their living environments in the Greater Poland. The manifestations of the privileged position of the Soviet citizens were lighter, well-paid jobs, above - average housing conditions, lower taxes, as well as various facilit ations in dealing with formal and official matters. Keywords: national minorities, Soviet citizens, deportation, repatriation to the USSR
URI: http://hdl.handle.net/10593/24269
ISSN: 1822-3915
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R.18.051-066.pdf291.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.