Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24278
Title: Dietricha von Hildebranda odpowiedź na wartość w relacji lekarz-pacjent. Studium aksjologiczno-etyczne
Other Titles: Dietrich von Hildebrand’s response to value in the physician-patient relationship. An axio-ethical study
Authors: Tafelska, Magdalena
Advisor: Bohdanowicz, Andrzej. Promotor
Keywords: wartość
value
lekarz
doctor
pacjent
patient
Hildebrand
Issue Date: 2018
Abstract: Rozprawa doktorska pt.: ,,Odpowiedź na wartość Dietricha von Hildebranda w relacji lekarz - pacjent. Studium aksjologiczno-etyczne” bada możliwości wykorzystania fenomenologicznej kategorii odpowiedzi na wartość Dietricha von Hildebranda do zbudowania aksjologiczno-etycznych podstaw dla relacji lekarz-pacjent. Na początku rozprawy konstruktywnej krytyce poddano funkcjonujące aktualnie cztery modele relacji lekarz-pacjent (model paternalistyczny, kolegialny/partnerski, kontraktualny oraz model oparty na etyce troski), wskazując na braki i słabości w każdym z nich. W dalszej części dysertacji omówiono kwestie normatywności we współczesnych nurtach etyki medycznej (kazuistyka, utylitaryzm, personalizm). Kolejnym krokiem było ukazanie etyki wartości Dietricha von Hildebranda w kontekście etyki medycznej. W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano, iż kategoria odpowiedzi na wartość Dietricha von Hildebranda może stanowić ważny i ubogacający wkład do etyki medycznej, przypominając lekarzowi o konieczności udzielenia adekwatnej odpowiedzi na metafizyczną wartość, jaką jest pacjent. Odpowiedź na wartość wydaje się stanowić szansę dla środowiska lekarskiego wyjścia z kryzysu dotyczącego nieumiejętności tworzenia interpersonalnych relacji z pacjentem. Aplikacja tej kategorii będzie wyrazem holistycznego podejścia do pacjentów oraz pozwoli lekarzom dostrzec ontyczną wartość i godność każdego pacjenta.
This dissertation entitled ,,Dietrich von Hildebrand’s response to value in the physician-patient relationship. An axio-ethical study’’ investigates the opportunities to apply the phenomenological category of value-response to build a conceptual framework of the doctor-patient relationship based on solid axiological and ethical foundations. At the beginning of the work the prevailing models of the physician-patient relationship, i.e. paternalistic, collegial, contractual and the model based on the ethics of care were analyzed critically, focusing on the deficits and weaknesses of each. This was followed by discussing the issue of normative acts in the current trends in medical ethics, i.e., casuistry, utilitarianism, personalism. The next stage was to demonstrate the ethics of value by Dietrich von Hildebrand in the context of medical ethics. The carried out analyses have revealed that Hildebrand’s category of value-response can contribute significantly to medical ethics by reminding doctors of the necessity to respond adequately to a metaphysical value which each patient as a human being represents. Value response seems to pose a challenge for the medical community by offering a way out of the crisis of establishing interpersonal relations with their patients. The application of this category will provide valid proof of a holistic approach to patients, allowing physicians to notice ontological values and the dignity of every patient.
Description: Wydział Teologiczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/24278
Appears in Collections:Doktoraty (WT)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Magdalena Tafelska - praca doktorska.pdf
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.