Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24360
Title: Badania reakcji hydrosililowania prowadzonych w środowisku cieczy jonowych w procesie ciągłym
Other Titles: The studies of hydrosilylation reactions carried out in ionic liquids environment in a continuous process
Authors: Kukawka, Rafał
Advisor: Maciejewski, Hieronim. Promotor
Keywords: ciecze jonowe
Ionic liquids
reakcja hydrosililowania
hydrosilylation reaction
kataliza
catalysis
mikroreaktory
microreactors
materiały SILP
SILP materials
Issue Date: 2019
Abstract: Celami rozprawy doktorskiej była: (i) synteza i charakterystyka cieczy jonowych i ich wykorzystanie jako rozpuszczalników dla katalizatorów stosowanych w reakcji hydrosililowania, w reaktorach zbiornikowych o działaniu okresowym oraz badanie możliwości ich odzysku i ponownego użycia w kolejnych cyklach reakcji, (ii) otrzymanie i charakterystyka materiałów SILP i ich wykorzystanie w reakcji hydrosililowania w reaktorach zbiornikowych o działaniu okresowym oraz badanie możliwości ich odzysku i ponownego użycia w kolejnych cyklach reakcji, (iii) badania nad intensyfikacją i optymalizacją procesów otrzymywania organofunkcyjnych siloksanów w obecności cieczy jonowych poprzez zaprojektowanie i zastosowanie systemu mikroreaktorowego do prowadzenia reakcji hydrosililowania w sposób ciągły. Hipoteza proponowanych badań zakłada, iż zrozumienie zależności pomiędzy wpływem rodzaju zastosowanych cieczy jonowych na wydajność syntezy organofunkcyjnych siloksanów oraz wyniki optymalizacji warunków reakcji w systemach mikroreaktorowych dostarczą podstawowej wiedzy na temat prowadzenia reakcji hydrosililowania w obecności cieczy jonowych jako rozpuszczalników katalizatorów i pozwolą na opracowanie wydajnych metod syntezy organofunkcyjnych siloksanów w reaktorach zbiornikowych o działaniu okresowym i reaktorach przepływu ciągłego.
The scientific goals of the presented doctoral dissertation were: (i) synthesis and characterization of ionic liquids and their application as solvents for organometallic catalysts used in hydrosilylation reactions in batch reactors and reuse of Il/catalyst phase in subsequent reaction cycles; (ii) preparation and characterization of SILP (Supported Ionic Liquid Phases) materials and their use in the hydrosilylation reaction in batch reactors and testing the possibility of recovery and reuse of Il/catalyst phase in subsequent cycles of reaction, (iii) studies on the intensification and optimization processes for the preparation of organofunctional siloxanes in the presence of ionic liquids through the design and use of a modular microreactor system to carry out hydrosilylation reactions in continuous way. The hypothesis of the proposed research assumes that understanding the dependence between the type of ionic liquids used in experiments on the efficiency of organofunctional siloxanes synthesis and the results of optimization of reaction conditions in microreactor systems will provide the basic knowledge regarding hydrosilylation reactions in the presence of ionic liquids as catalyst solvents and allow for the development of efficient methods of synthesis of organofunctional in batch and in continuous flow-through microreactors
Sponsorship: Badania zawarte w pracy doktorskiej były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS "Systemy mikroreaktorowe do intensyfikacji procesów i syntezy organofunkcyjnych silanów oraz ich pochodnych w środowisku cieczy jonowych jako nowego, polarnego, rozpuszczalnika aprotycznego” (OPUS 2012/05/B/ST5/00375).
Description: Chemii Wydział
URI: http://hdl.handle.net/10593/24360
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kukawka_rozprawa.pdf
  Restricted Access
16.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.