Białoruska emigracja polityczna w latach 1990-2004

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-23T10:03:24Z
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Title alternative
Belarusian Political Emigration In 1990-2004
Abstract
Praca poświęcona została problemowi emigracji politycznej z Białorusi w okresie 1990-2004. Główne pytania badawcze pracy brzmią: Czy rodowód emigracji politycznej ma wpływ na obecną kondycję białoruskiej emigracji politycznej i stan myśli politycznej na emigracji? Czy działalność polityczna na emigracji inspiruje współczesną białoruską myśl polityczną? Jakie miejsce we współczesnym świecie w przyszłości wytycza dla siebie i Białorusi grupa emigracji politycznej? Analizowane pola badawcze podzielone zostały na dwa obszary problemowe: Pierwszy zawiera się w określeniu „procesy migracyjne”, drugi w określeniu „myśl emigracyjna” (myśl białoruska na emigracji). W pracy wyjaśniono podstawowe problemy definicyjne dotyczące zagadnienia migracji, pokazano jej społeczny aspekt oraz formy, kierunki i liczebność wychodźstwa z RB w latach 1990–2004. Zobrazowano w nim także, w ujęciu statystycznym, białoruską emigrację polityczną w tym okresie czasowym. Dalej pokazano rodowód białoruskiej emigracji politycznej oraz polityczne podłoża najnowszej fali emigracji politycznej z RB w omawianym okresie. W rozdziale III pracy zaprezentowano koncepcje białoruskiej emigracji politycznej odnośnie systemu politycznego Białorusi. Pokazano stosunek emigracji do problemu społeczeństwa obywatelskiego i podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela. Omówiono stanowisko białoruskiej emigracji politycznej odnośnie roli i znaczenia Białorusi na arenie międzynarodowej. Pokazano także ocenę stosunków Białorusi z: FR, UE, WNP oraz scharakteryzowano życie diaspory białoruskiej w wybranych krajach.
Work has been devoted to the problem of political emigration from Belarus in the period1990-2004. The main research questions of work are as follows: Does the pedigree of political emigration has an impact on the current condition of the Belarusian political emigration and the state of political thought in exile? Is political activity in exile inspired contemporary Belarusian political thought? What place in the modern world in the futurists for himself and a group of Belarusian political emigration? Analyzed research fields were divided into two problem areas: First is contained in the term "migration processes", the second in the term "thought exile" (Belarusian idea of emigration). The paper explains the basic difficulties in defining the issues of migration, showing its social aspect and forms, directions and the size of emigration from RB in 1990-2004. It also illustrated, in statistical terms, the Belarusian political emigrants in this period of time. Next showing the pedigree of the Belarusian political emigration and the political base of the latest wave of political emigration of RB in the period. In Chapter III of the paper presents the concepts of Belarusian political emigration on the political system of Belarus. Showing the ratio of emigration to the problem of civil society and the fundamental rights and freedoms of man and citizen. Discusses the position of the Belarusian political emigrants on the role and importance of Belarus in the international arena. Also shown in the assessment of relations with Belarus: FR, EU, CIS and characterized life of the Belarusian diaspora in selected countries.
Description
Wydział Historii: Instytut Wschodni
Sponsor
Keywords
Emigracja polityczna, Political Emigration, Białoruś, Belarus, Migracje, Migration, System polityczny, Political System
Citation
DOI
Alternative location
Creative Commons License