Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24470
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPiątek, Wojciech. Promotor-
dc.contributor.advisorChołodecki, Mateusz. Promotor pomocniczy-
dc.contributor.authorWalczak, Tomasz-
dc.date.accessioned2019-03-25T10:11:23Z-
dc.date.available2019-03-25T10:11:23Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/24470-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl
dc.description.abstractPrzedmiotem rozprawy jest postępowanie w sprawach z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Główna teza pracy dotyczy możliwości uznania tego postępowania za szczególny rodzaj postępowania administracyjnego. Procedura ta charakteryzuje się wieloma odmiennościami, w porównaniu do ogólnego postępowania administracyjnymi, które zostały szczegółowo omówione w poszczególnych częściach pracy. Należy zwrócić uwagę w szczególności na takie kwestie jak: (i) szczególna, materialnoprawna podstawa podjęcia przez Prezesa UOKiK działań w tych sprawach, tj. naruszenie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 1 uokik); (ii) nieznane ogólnemu postępowaniu administracyjnemu etapy procedowania, tj. wystąpienie w trybie art. 49a ust. 1 uokik (tzw. wystąpienie miękkie) oraz postępowanie wyjaśniające; (iii) liczne odrębności związane z postępowaniem w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (tzw. postępowanie właściwe); (iv) swoisty cel rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezesa UOKiK, a więc wyeliminowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów z rynku. Na podstawie popełnionej w omawianej rozprawie rozważań, podpartych poglądami doktryny, a także tezami wypracowanymi w orzecznictwie, stwierdzić można, że postępowanie w sprawach z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów stanowi szczególny rodzaj postępowania administracyjnego.pl
dc.description.abstractThe subject matter of this thesis is a proceeding concerning the protection of collective interests of consumers. The main point of this work concerns the possibility of considering this procedure as a special type of administrative proceeding. This procedure is characterized by many differences compared to the general administrative proceeding. These are the following issues: (i) the specific, material legal basis of taking actions in such cases (a breach of the prohibition of practices infringing collective consumer interests); (ii) soft law request to the entrepreneurs and preliminary proceeding as the specific phases of this procedure (unknown in the general administrative proceeding); (iii) a number of differences related to proceeding concerning practices infringing collective consumer interests; (iv) a specific purpose of this proceeding – eliminating practices infringing collective consumer interests form the market. On the basis of the deliberations made in this thesis, supported by opinions of the doctrine and jurisprudence, it can be concluded that the proceeding in matters concerning the protection of collective interests of consumer is a special type of administrative proceeding.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectochrona konkurencji i konsumentów,pl
dc.subjectcompetition and consumer protectionpl
dc.subjectpostępowanie administracyjnepl
dc.subjectadministrative proceedingpl
dc.subjectPrezes UOKiKpl
dc.subjectPresident of UOKiKpl
dc.subjectzbiorowe interesy konsumentówpl
dc.subjectcollective interests of consumerspl
dc.titlePostępowanie w sprawach z zakresu ochrony zbiorowych interesów konsumentów jako szczególny rodzaj postępowania administracyjnegopl
dc.title.alternativeProceeding concerning the protection of collective interests of consumers as a special type of administrative proceedingpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomasz Walczak - rozprawa doktorska FINAL.pdf3 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.