Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24489
Title: Wpływ utleniania na właściwości fizykochemiczne oraz sorpcyjne uporządkowanych węgli mezoporowatych
Other Titles: Effect of oxidation on physicochemical and sorption properties of ordered mesoporous carbons
Authors: Marciniak, Michał
Advisor: Pietrzak, Robert. Promotor
Keywords: uporządkowane mezoporowate węgle
ordered mesoporous carbons
modyfikacja powierzchni
surface modfications
adsorpcja
adsorption
barwniki
dyes
jony metali ciężkich
heavy metal ions
Issue Date: 2019
Abstract: Jedną z najskuteczniejszych metod usuwania zanieczyszczeń z roztworów wodnych jest proces adsorpcji na materiałach porowatych. Spośród wielu znanych adsorbentów, to uporządkowane mezoporowate węgle znalazły się w kręgu moich zainteresowań ze względu na unikatowe właściwości fizykochemiczne, elektryczne i mechaniczne wynikające z dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej oraz dużej całkowitej objętości porów. Celem naukowym mojej pracy była modyfikacja powierzchni węgli mezoporowatych zsyntetyzowanych metodą twardego i miękkiego odwzorowania, za pomocą różnych czynników utleniających: roztworów kwasu azotowego(V) oraz nadsiarczanu amonu, aby wygenerować na ich powierzchni tlenowe grupy funkcyjne o charakterze kwasowym. Dodatkowo w celu uzyskania różnego stopnia modyfikacji powierzchni uporządkowanych mezoporowatych węgli, funkcjonalizację przeprowadzono w różnych temperaturach oraz czasie Otrzymane materiały zostały dokładnie scharakteryzowane za pomocą różnych technik badawczych, które pozwoliły określić wpływ rodzaju zastosowanego czynnika utleniającego na właściwości fizykochemiczne i sorpcyjne badanych materiałów względem barwników oraz jonów metali ciężkich. Z przeprowadzonych badań wynika, że proces utlenienia mezoporowatych węgli prowadzi do wzrostu skuteczności usuwania badanych zanieczyszczeń z roztworów wodnych oraz może wpłynąć nieodwracalnie na uporządkowaną strukturę materiałów.
One of the most effective methods of removing impurities from aqueous solutions is the adsorption process on porous materials. Among many known adsorbents, the ordered mesoporous carbons were in the circle of my interests due to the unique physicochemical, electrical and mechanical properties resulting from a well-developed specific surface area and a large total pore volume. The scientific goal of my work was to modify the surface of mesoporous carbons synthesized by hard and soft templating methods using various oxidizing agents: nitric acid (V) and ammonium persulfate to generate acid functional groups on their surface. Additionally, in order to obtain different degree of surface modification of ordered mesoporous carbons, the functionalization was carried out at various temperatures and times. The obtained materials were thoroughly characterized using various research techniques that allowed to determine the influence of the type of oxidizing agent on the physicochemical and sorption properties of the materials tested in adsorption process of dyes and heavy metal ions. The conducted research shows that the oxidation process of mesoporous carbons leads to an increase in the efficiency of removing pollutants from aqueous solutions and may irreversibly affect the ordered structure of materials.
Description: Wydział Chemii
URI: http://hdl.handle.net/10593/24489
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa doktorska-Michał Marciniak.pdf
  Restricted Access
12.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.