Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24608
Title: Analiza czasowo-przestrzenna ilości odpadów komunalnych powstających w Poznaniu
Other Titles: Spatial-time analysis of the amount of municipal waste generated in Poznań
Authors: Przewoźna, Patrycja
Advisor: Stach, Alfred. Promotor
Keywords: odpady komunalne
municipal waste
badania ilościowe
quantitative study
analiza czasowo-przestrzenna
spatial-time analysis
GIS
Issue Date: 2019
Abstract: Człowiek od wieków wywierał wpływ na środowisko, jednak w ostatnich latach obserwujemy znaczne nasilenie się negatywnych oddziaływań, a jednym z najbardziej widocznych na co dzień problemów jest wzrastająca ilość generowanych przez nas odpadów. Zjawisko to najtrudniej jest analizować i prognozować w dużych miastach, ze względu na złożoną strukturę społeczną i ekonomiczną ich mieszkańców, jak i skomplikowany układ urbanistyczny. Mimo to nie badano go dotychczas w ujęciu czaso-przestrzennym. Literatura poświęca też mało miejsca monitoringowi objętości odpadów komunalnych. Prezentowane badania są odpowiedzią na oba wyzwania. Praca koncentruje się na dwóch celach badawczych: 1) wyjaśnienie relacji między objętością odpadów komunalnych a typem zabudowy, w którym są generowane (w ujęciu czasowo-przestrzennym), 2) wypracowanie metod i narzędzi przydatnych do monitoringu odpadów komunalnych, włączając do niego narzędzia uwzględniające lokalizację przestrzenną i wykorzystujące techniki stosowane w geoinformacji. Dzięki otrzymanym wynikom uzyskano najbardziej szczegółową jak dotąd informację odnośnie zmienności czasowo-przestrzennej odpadów powstających w Poznaniu. Na ich podstawie powstał szereg wskazań, które mają pozwolić na prowadzenie dalszych badań w tym zakresie. Mogą też znaleźć zastosowanie w procesie planowania gospodarki odpadami.
The humans have had an impact on the environment for centuries. However, in recent years, we have been observing a significant increase in negative impacts and one of the most significant is the increasing amount of generated waste. Analysis and forecasting of this phenomenon is the most difficult in large cities, due to the complex social and economic structure of their inhabitants, as well as the complicated urban layout. Nevertheless, it has not been studied so far taking into account spatial-temporal relations. Literature also devotes little space to monitoring of municipal waste volume. The presented research is a response to both challenges. The work focuses on two research objectives: 1) explaining the relationship between the volume of municipal waste and the type of building in which it is generated (in terms of time and space), 2) developing methods and tools useful for monitoring municipal waste, including the information about localization and incorporating techniques used in geoinformation. The results are the most precise information about the time-space variability of waste generated in Poznań that was obtained so far. Based on them, a number of indications were created that would allow for further research in this area. They may also be used in the waste management planning process.
Sponsorship: Praca powstała w ramach projektu badawczego o nr 2012/05/N/HS4/00509 sfinansowanego ze srodków Narodowego Centrum Nauki, realizowanego pod opiek¸a prof. dr Piotra Jankowskiego
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/24608
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PatrycjaPrzewozna_doktorat.pdf37.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.