Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24701
Title: Rola czynników kulturowych i społeczno-politycznych w kształtowaniu tożsamości arabskich palestyńskich arabsko-palestyńskich nauczycielek w Izraelu
Other Titles: The effect of cultural and socio-political factors on identity among female Palestinian Arab teachers in Israel
Authors: Ramadan, Izabel S.
Advisor: Boroń, Aleksandra. Promotor
Keywords: Palestyńscy Arabowie w Izraelu
nauczycielki palestyńskie
kultura
badania narracyjne
Palestinian Arabs in Israel
female Palestinian teachers
personal identity
culture
narrative research
Issue Date: 2019
Abstract: Palestyńscy Arabowie w Izraelu są wyjątkową, rodzimą mniejszością, która zamieszkiwała w różnych okresach historycznych obszar określany jako Palestyna. Od 1948 r. są oni obywatelami państwa Izrael, które pozostaje w przedłużającym się konflikcie zarówno z własnymi obywatelami jak i z sąsiednimi krajami arabskimi. Konflikt izraelsko-palestyński przyczynia się do tworzenia licznych dylematów w kulturze i organizacji różnych instytucji, w tym szkoły. Dotyczy to szczególnie sytuacji arabsko-palestyńskich nauczycielek, które w codziennej rzeczywistości edukacyjnej, są uwikłane w kulturowe dylematy. Z jednej strony znajdują się pod wpływem nakładanych na nie wymagań wypływających z faktu reprezentowania państwowego systemu edukacyjnego – jako nauczycielki, a z drugiej strony są przedstawicielkami kultury mniejszościowej etnicznej oraz religijnej - identyfikują się z własnymi wartościami. Nauczycielki arabsko-palestyńskie wykonując swój zawód stają przed dodatkowymi barierami ze względu na niezgodność tradycyjnych, zbiorowych norm, które podkreślają role rodzinne i wychowawcze w życiu kobiet w stosunku do dzieci, oraz w obliczu współczesnych wyzwań społecznych wobec samorealizacji zarówno osobistej jak i zawodowej kobiet. Stają się one podwójnie zmarginalizowane - jako reprezentantki mniejszości palestyńskiej w Izraelu i jako kobiety w arabsko-palestyńskim społeczeństwie patriarchalnym. Prezentowane badania mieszczą się w paradygmacie badań jakościowych, należą do dziedziny krytycznych badań społecznych i wykorzystują metodę narracyjną. Celem jest ukazanie w jaki sposób badane nauczycielki arabsko-palestyńskie w Izraelu zarządzają i wyrażają swoją tożsamość osobistą i zawodową. Główne pytanie badawcze brzmi: Jak czynniki kulturowe i społeczno-polityczne kształtują tożsamość palestyńskich arabskich nauczycielek w Izraelu? W badaniach opracowano typologię tożsamości, aby pomóc w zorganizowaniu bogatych narracji badanych 22 studentów studiów magisterskich w ramach jednolitych ram koncepcyjnych.
Palestinian Arabs in Israel are a unique, native minority who have inhabited an area referred to in various historical periods as Palestine. Since 1948 they have been citizens of the State of Israel, which is in a prolonged conflict with members of their own people in neighboring Arab countries. The Israeli-Palestinian conflict creates unique dilemmas in the school classroom. There are conflicting demands from the dominant culture, which teachers represent as employees of the state educational system, and from the minority culture in the ethnic and religious communities to which they belong. Female teachers face additional barriers due to the incompatibility of traditional, collective norms that emphasize their family and child rearing roles, and contemporary attitudes toward self-realization. They have been doubly marginalized as members of the Palestinian minority and as women in a patriarchal society. The research falls within the realm of critical social inquiry and uses a narrative approach to explore how teachers manage and express their personal and professional identities. A typology of identities was generated to help organize the rich narratives of 22 M.A. students within a unified conceptual framework in an effort to answer the central research question: How do cultural and socio-political factors impact on the identity of female Palestinian teachers in Israel?
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/24701
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(1) Izabel Ramadan_The Effect of Cultural ....pdf
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.