Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24725
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGałganek, Andrzej-
dc.date.accessioned2019-06-07T14:02:47Z-
dc.date.available2019-06-07T14:02:47Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny, 2018, nr 2, s. 7-30.pl
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/24725-
dc.description.abstractW artykule przedstawiono jakościową metodę śledzenia procesu (process tracing) i jej przykładowe wykorzystanie w badaniu stosunków międzynarodowych. Po pierwsze, dokonano ogólnej charakterystyki metody. Po drugie, przedstawiono debatę toczoną w naukach społecznych na temat rozumienia mechanizmów przyczynowych i przyczynowego wnioskowania oraz użyteczności metody śledzenia procesu do testowania hipotez. Po trzecie, omówiono różnego rodzaju dyrektywy kierujące postępowaniem badawczym w ramach metody śledzenia procesu. Po czwarte, w końcowej części artykułu zademonstrowano implementację metody w nauce o stosunkach międzynarodowych na przykładzie analizy zakończenia zimnej wojny. W końcu sformułowano pewne wątpliwości związane z metodą. Celem artykułu jest wprowadzenie do polskiej nauki o stosunkach międzynarodowych jakościowej metody badawczej, która nie jest wykorzystywana przez polskich badaczy, chociaż większość z nich określa swoje stanowisko metodologiczne jako jakościowe. Autor w szczególności uzasadnia i ilustruje przekonanie, że metoda śledzenia procesu może stanowić mocną propozycję w rozwiązywaniu problemów związanych z rozpoznawaniem stosunków przyczynowych w nauce o stosunkach międzynarodowych. Autor posługuje się w artykule metodą analizy treści. Metoda śledzenia procesu została przedstawiona w oparciu o analizę tekstów uznanych zwolenników metody w filozofii nauki i nauce o stosunkach międzynarodowych oraz prac poświęconych problemom stosunków międzynarodowych badanych przy zastosowaniu tej metody. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalają na sformułowanie rekomendacji do stosowania metody do badania stosunków międzynarodowych. Autor przedstawia również słabe strony metody, których istnienia powinien być świadomy każdy z niej korzystający.pl
dc.description.abstractThe article presents a qualitative method known as process tracing and exemplifies its use in the study of international relations. Firstly, the general characteristics of process tracing are shown. Secondly, the debate in social sciences on the understanding of causal mechanisms and causal inference is discussed, and whether process tracing is useful in testing hypotheses. Thirdly, different types of directives that guide the research procedure within the framework of process tracing are presented. Fourthly, the final part of the article demonstrates the implementation of process tracing in International Relations on the example of the analysis of the end of the Cold War. The article is concluded with a few doubts the method raises. The aim of the article is to introduce a qualitative research method to the Polish studies of International Relations. This method has not been used by Polish researchers, although most of them declare their methodological standpoint as a qualitative approach. The author justifies and illustrates the belief that the method of process tracing can be strongly recommended in solving problems related to the identification of causal relations in International Relations. The author uses the content analysis method in the article. The method of process tracing is presented based on the analysis of the texts of renowned supporters of the method in the Philosophy of Science and International Relations and of works dedicated to the problems of international relations studied using this method. The results of the analysis make it possible to formulate recommendations for the application of the method to study international relations. The author also presents the weaknesses of this method, which every scholar employing it should be aware of.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectśledzenie procesupl
dc.subjectmechanizmy przyczynowepl
dc.subjecttestowanie hipotezpl
dc.subjectdyrektywypl
dc.subjectzakończenie zimnej wojnypl
dc.subjectprocess tracingpl
dc.subjectcausal mechanismspl
dc.subjecttesting hypothesespl
dc.subjectdirectivespl
dc.subjectthe end of the Cold Warpl
dc.titleMetoda śledzenia procesu i mechanizmy przyczynowe w badaniu stosunków międzynarodowychpl
dc.title.alternativeProcess tracing and causal mechanisms in research on international relationspl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/pp.2018.23.2.1-
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2018, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gałganek.pdf432.74 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.