Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24739
Title: Wpływ w stosunkach międzynarodowych
Other Titles: Influence in international relations
Authors: Maj, Czesław
Keywords: dobrowolność
wzajemność
atrakcyjność
voluntariness
mutuality
attractiveness
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1, s. 7-20.
Abstract: Pojęciem zbieżnym, a niekiedy traktowanym równorzędnie do władzy jest wpływ. O ile władza jest relacją polegającą na zwierzchnictwie i podległości, zatem decyzje władcze mają charakter subordynacyjny, to wpływ nie jest efektem wymuszenia i podporządkowania. Kolejna różnica polega na możliwości wzajemnego oddziaływania podmiotów wpływu. Wypada także zwrócić uwagę, że podmiot władczy ma charakter skoncentrowany (niezależnie od tego czy jest to jednostka, czy wieloosobowy organ władzy), to podmioty wpływu mogą przyjmować formę rozproszoną. Wskazać można możliwość wystąpienia zależności zwrotnej. Nie sposób pominąć dobrowolności podporządkowania. Podmiot wpływu nie dysponuje również podobnym do władzy arsenałem instrumentów egzekwowania decyzji, ale jest to np. atrakcyjność, perswazja, wzorce społeczne, systemy wartości itp.
Influence is synonymous, and sometimes even perceived as equivalent, with power. While power is a relationship of authority and subordination, and hence the decisions of power are of a subordinating nature, influence does not stem from coercion or subordination. Another difference lies in the possibility of mutual interactions between the influencing entities. While a power wielder is of a concentrated nature (regardless of whether it is an individual or an authority comprised of many people), the influencing entities can also assume deconcentrated forms. There is a potential for mutual dependency. The voluntary nature of subordination should not be ignored. An influencing entity does not have at its disposal the array of decision-enforcement instruments which are typical of power. Instead, it uses attractiveness, persuasion, social modelling, systems of values, etc.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24739
DOI: 10.14746/pp.2018.23.1.1
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
maj.pdf364.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.