Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24757
Title: Przeciwdziałanie koncentracji mediów w wybranych państwach członkowskich i Unii Europejskiej – analiza rozwiązań prawnych
Other Titles: Counteracting media concentration in selected member states and the European Union – analysis of legal solutions
Authors: Jas-Koziarkiewicz, Marta
Stasiak-Jazukiewicz, Ewa
Keywords: koncentracja mediów
Unia Europejska
państwa członkowskie
pluralizm mediów
własność mediów
media concentration
European Union
Member States
media pluralism
media ownership
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1, s. 147-162
Abstract: Kwestia struktury własności mediów jest niezwykle istotną w państwach demokratycznych, ponieważ od niej uzależniona jest jakość debaty publicznej. Celem analizy było określenie odmiennych sposobów zapobiegania procesowi koncentracji i możliwości wyboru form własności mediów w sześciu państwach UE (Austria, Czechy, Francja, Niemcy, Węgry i Włochy). Ze względu na oddziaływanie decyzji Unii Europejskiej na rynek mediów zaprezentowano również jej stanowisko wobec koncentracji, a także reakcje na decyzje podejmowane w tym obszarze przez państwa członkowskie. W pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. w wybranych państwach zliberalizowano krajowe regulacje dotyczące koncentracji mediów, podjęto również próby ograniczenia powiązań sfery medialnej z polityczną. Obserwowaną tendencją jest również regulacja zintegrowana, obejmująca zarówno rynek mediów, jak i rynek telekomunikacyjny.
The problem of media ownership is crucial in democratic countries because the quality of the public debate depends on it. The aim of this analysis is to identify different forms of media ownership in six European countries (Austria, the Czech Republic, France, Germany, Hungary and Italy) and the means by which these countries prevent the concentration of media ownership. Since the decisions made by the European Union have a great impact on the European media, the article also presents the position of the EU on the concentration of media ownership, as well as its response to decisions taken by member states regarding this matter. The 2000s and 2010s saw the liberalization of national regulations on the concentration of media ownership in some states. Attempts were also made to limit the relationship between the media and politics. There is also an emerging tendency towards integrated regulation, which includes both the media and the telecommunication markets.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24757
DOI: 10.14746/pp.2018.23.1.10
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2018, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JasKoziarkiewicz.pdf421.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.