Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24766
Title: Status i oblicza mediacji w społeczeństwie polskim. Studium socjologiczne
Other Titles: Status and images of mediation in the Polish society. A sociological study
Authors: Plucińska-Nowak, Martyna
Advisor: Woźniak, Zbigniew. Promotor
Keywords: rozwiązywanie konfliktów i sporów
dispute and conflict resolution
interwencja niewładcza
non-coercive intervention
mediacja
mediation
mediatorzy
mediators
ADR
Issue Date: 2019
Abstract: Głównym celem niniejszej dysertacji była wielowątkowa, dogłębna analiza mediacji – metody będącej obecnie w Polsce jedną z najbardziej intensywnie legalizowanych, rozwijanych i propagowanych metod pozasądowego i konsensualnego sposobu prowadzenia oraz rozwiązywania różnego rodzaju spraw spornych. Analizę tę przeprowadzono stopniowo, najpierw lokując pojęcie mediacji w polu znaczeniowym interwencji w konflikty i spory, następnie w ramach ich instytucjonalnych modeli oraz odpowiadających im podejść do rozstrzygania i rozwiązywania spraw spornych, jak również w odniesieniu do obowiązujących w tym polu ideowych i proceduralnych zasad funkcjonowania społeczeństwa i państwa polskiego. Tak wytyczone pojęcie mediacji umożliwiło ukazanie jej celowości i zasadności zarówno w sferze abstrakcyjnych konstruktów i założeń, co obiektywizujących je reguł, metodyk, procedur i norm prawnych. Finalnie przestudiowano proces wdrażania, kształtowania i upowszechniania tej szczególnej formy interwencji w społeczeństwie i państwie polskim, jak również unaoczniono rezultaty tego procesu poprzez ustalenie w toku badań statusu jaki mediacja posiada w opinii jej potencjalnych oraz konstytutywnych uczestników.
The main aim of this doctoral thesis was a multi-threaded, in-depth analysis of mediation – currently one of the most intensively legalised, developed and promoted non-coercive and consensual dispute resolution methods in Poland. The analysis was conducted gradually – first, by placing the concept of mediation in the semantic field of interventions in conflicts and disputes, then within their institutional models and corresponding approaches to dispute resolution, as well as in respect to existing in this field conceptual and procedural rules of functioning of the Polish state and society. This perspective contributed to presenting the purpose and legitimacy of mediation, both in the domain of abstract constructs and assumptions and rules, methods, procedures and legal standards that make these assumptions objective. Finally, the process of implementation, shaping and popularization of this particular form of intervention in the Polish state and society was studied, as well as the results of this process were shown by conducting research on the current status of mediation as a method of dispute and conflict resolution in opinions of its potential and constitutive subjects.
Description: Wydział Nauk Społecznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/24766
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa doktorska - Martyna Plucińska-Nowak.pdf
  Restricted Access
4.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.