Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24818
Title: The Inclusion Processes in the Extent of Welfare Security
Other Titles: Zasięg bezpieczeństwa socjalnego w procesach integracyjnych
Authors: Jagusiak, Bogusław
Keywords: inclusion
security
society
włączenie
bezpieczeństwo
społeczeństwo
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2018, nr 11, s. 315-328.
Abstract: The article presents and analyzes selected basic problems coinciding with the issues of the inclusion and integration of population into the domain of social security, and it answers the research question: what is the proper, complete and exact meaning of the notions of security, social security, and social welfare? Critical semantical analysis of many works and statements, from classical to modern to newest ones, is the principal research method. According to the central conclusion, the most proper definition of social security identifies it with care, protec-tion and control and not mainly with the absence of threats. The author underscores that leading publications identify social security with protecting the existential foundations of human lives and assuring the fulfillment of individual needs (material and spiritual) and aspirations through the creation of conditions facilitating work and education, and through healthcare and pension guarantees. Part One of the article focuses on the etymology of the definition of security, and on the conventional understanding of security. Part Two is devoted to the natural definition of security, especially social security. Part Three provides information on the topic of social security, considered from the angle of protection and control of people’s living standards.
Artykuł przedstawia i analizuje wybrane podstawowe problemy związane ze sprawami włączenia i integracji ludności w dziedzinie bezpieczeństwa społecznego. Odpowiada na pytanie badawcze: jakie jest najbardziej właściwe, pełne i dokładne znaczenie pojęć bezpieczeństwo, bezpieczeństwo społeczne i bezpieczeństwo socjalne? Główną metodę badawczą stanowi kry-tyczna analiza semantyczna wielu prac i wypowiedzi, od klasycznych do modernistycznych i najnowszych. Główny wniosek brzmi, że najwłaściwsza definicja bezpieczeństwa społecznego wiąże je z troską, ochroną i kontrolą, a nie przede wszystkim z brakiem zagrożeń. Autor podkreśla, że czołowe publikacje utożsamiają bezpieczeństwo społeczne z ochroną egzystencjalnych fundamentów życia ludzi oraz zapewnianiem zaspokojenia indywidualnych potrzeb (materialnych i duchowych) i aspiracji poprzez tworzenie warunków sprzyjających pracy i edukacji, i poprzez ochronę zdrowia i gwarancje emerytalne. W pierwszej części artykułu zawarte zostały treści poświęcone etymologii definicji bezpieczeństwa i jego konwencjonalnego pojmowania. Część druga poświęcona została tematyce naturalnego definiowania bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa społecznego. W części trzeciej umieszczono informacje poświęcone zagadnieniu bezpieczeństwa społecznego, które ujęte zostało przez pryzmat ochrony i kontroli warunków bytowych ludzi.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24818
DOI: 10.14746/ps.2018.1.22
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2018, nr 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-JAGUSIAK.pdf359.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.