Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24834
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKonieczny, Jerzy. Promotor-
dc.contributor.authorDajerling, Leonard-
dc.date.accessioned2019-06-24T12:25:56Z-
dc.date.available2019-06-24T12:25:56Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/24834-
dc.descriptionWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwapl
dc.description.abstractZasadniczym celem niniejszej pracy jest opis, analiza oraz eksplanacja obecnie dostępnych nowoczesnych technologii wykorzystywanych do prowadzenia badań z zakresu monitorowania, obrazowania i modelowania środowiska bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce. W dalszej kolejności wskazanie na wybranych przykładach możliwości zastosowania opisanej wcześniej technologii poprzez integrację systemu bezpieczeństwa zdrowotnego oraz modelowanie założeń polityki zdrowotnej. Postawiona w badaniu hipoteza zakłada, że skuteczność wykorzystania nowych technologii w metodologii procesu badawczego bezpieczeństwa zdrowotnego zależy od transparentnego obiegu wiedzy z zakresu nauk społecznych, technicznych, przyrodniczych i medycznych. Weryfikacja hipotezy pozwoliła na wskazanie, iż obecnie dostępne rozwiązania technologiczne pozwalają na analizę ogromnych danych empirycznych z prowadzonych działań, monitoringu zdrowia oraz środowiska umożliwia badanie oraz prognozowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym. Masowe zwiększanie ilości informacji pozwala na zmniejszanie entropi zbiorów (uznanej za niewiedzę), dzięki czemu podejmowanie decyzji może opierać się na bardziej wiarygodnych przesłankach. Badania prowadzą do wniosków, że zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego leży w kwestii badań zintegrowanych, w ramach, których nad problemami pracują wyselekcjonowani eksperci z poszczególnych dyscyplin.pl
dc.description.abstractThe main purpose of this work is description, analysis and explanation of currently available modern technologies used to conduct research in the field of monitoring, imaging and modeling of the health safety environment in Poland. Further, the selected examples show the applicability of the previously described technology by integrating the health security system and modeling the health policy assumptions. The hypothesis put forward in the study assumes that the effectiveness of using new technologies in the methodology of the health safety research process depends on a transparent circulation of knowledge in the social, technical, natural and medical sciences. Verification of the hypothesis allowed to indicate that the currently available technological solutions allow for the analysis of huge empirical data from the conducted activities, health and environmental monitoring, enabling the research and forecasting of events in real time. Mass increasing the amount of information allows to reduce the entropy of files (considered to be ignorant), so that decision-making can be based on more reliable premises. Research leads to the conclusion that ensuring health safety lies in the issue of integrated research, within the framework of which selected experts from particular disciplines work on the problems.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectbezpieczeństwo zdrowotnepl
dc.subjecthealth safetypl
dc.subjectnowe technologiepl
dc.subjectbezpieczeństwopl
dc.subjectmetodologiapl
dc.subjectnew technologiespl
dc.subjectmodelowaniepl
dc.subjectsafetypl
dc.subjectmethodologypl
dc.subjectmodelingpl
dc.titleNowe technologie w metodologii badań polityki bezpieczeństwa zdrowotnego. Monitoring, obrazowanie i modelowaniepl
dc.title.alternativeNew techniques in research methodology for health policy. Monitoring, imaging and modelingpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat_Dajerling.pdf
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.