Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24937
Title: Czas w demokratycznym systemie parlamentarnym. Przypadek Sejmu RP w latach 1989–2015
Other Titles: Time in a democratic parliamentary system. The case of Polish Sejm between 1989–2015
Authors: Kasianiuk, Krzysztof
Keywords: system polityczny
demokracja
Sejm RP
czas
transformacja systemowa
political system
democracy
Polish Sejm
time
systemic transformation
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 1, s. 185-206.
Abstract: Niezależnie od perspektywy teoretycznej, aspekt czasu jest odnotowywany, właściwie w każdym studium dotyczącym ewolucji systemów politycznych. Ma on szczególne znaczenie w analizach systemów przechodzących od autorytaryzmu do demokracji. Dotyczy to wielu systemów parlamentarnych, tj. opartych na mechanizmach periodycznych wyborów do ciał przedstawicielskich. Jednak stosunkowo mało uwagi poświęca się zagadnieniu czasu w polskiej literaturze politologicznej. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad wykorzystaniem czasu w polskim Sejmie w latach 1989–2015, tj. w kadencjach X–VII. Czas był analizowany w sensie fizycznym i organizacyjnym. Na podstawie oficjalnych danych Sejmu RP zbadano dynamikę wykorzystania czasu m.in. poprzez analizę liczby dni obrad i długości posiedzeń. Wyniki badań wskazują, że cechą charakterystyczną badanego okresu jest zmienna dynamika wykorzystania czasu w Sejmie. Ważny wydaje się w tym przypadku zwłaszcza okres między IV i V kadencją.
Regardless of the theoretical perspective, the aspect of time is recorded in every study regarding the evolution of political systems. It is of particular importance in the analysis of systems transforming from authoritarian to democratic regimes. This applies to many parliamentary systems, i.e. based primarily on mechanisms of periodic elections to representative bodies. Relatively little attention is paid to the topic of time in Polish political science literature. The aim of the article is to present the results of research on the use of time in the Polish Sejm in 1989–2015, i.e. in the term of office X–VII. Time was analyzed in the physical and organizational sense. On the basis of official data from the Sejm of the Republic of Poland, the dynamics of the use of time was examined by analyzing the number of meeting days and the length of Sejm sessions. The research results indicate that the characteristic feature of the analyzed period is the changing dynamics of time use in Sejm. In this regard, the fourth (IV) and the fifth term (V) of Sejm seem to be the most important.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24937
DOI: 10.14746/ssp.2018.1.10
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysztof KasianiukCzas w demokratycznym systemie parlamentarnym. Przypadek Sejmu RP w latach 1989–2015.pdf537.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.