Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25084
Title: Indymedia w funkcjonowaniu nowych ruchów społecznych. Studium na przykładzie ruchu alterglobalistycznego
Other Titles: Indymedia in the functioning of new social movements. Study on the example of the alterglobalist movement
Authors: Filipiak, Agnieszka
Advisor: Wallas, Tadeusz. Promotor
Keywords: indymedia
media alternatywne
ruch alterglobalistyczny
ruch na rzecz globalnej sprawiedliwości
internetowe media alternatywne
alternative media
alterglobalist movement
global justice movement
online alternative media
Issue Date: 2019
Abstract: Rozprawa doktorska podejmuje problematykę szczególnej roli działającej globalnie i lokalnie platformy Indymediów w funkcjonowaniu nowych ruchów społecznych, w szczególności zaś w funkcjonowaniu ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości nazywanego też niekiedy ruchem alterglobalistycznym. Nadrzędnym celem niniejszej dysertacji jest ukazanie wpływu internetowych mediów alternatywnych – platformy Indymedia – na zmiany w komunikowaniu się i upodmiotowieniu politycznym uczestników ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości od lat 90. XX w. do drugiej dekady XXI w. Wyjściowa hipoteza dysertacji opiera się na założeniu, iż pojawienie się technologicznego instrumentu umożliwiającego komunikowanie się wielu uczestników procesu społecznego i politycznego (instrument ten jest definiowany jako platforma lub platformy Niezależnych Ośrodków Medialnych/Indymediów) znacząco wpływa na upodmiotowienie polityczne aktywistów, na skuteczność i widzialność ruchów społecznych, a także na rozwój aktywizmu medialnego. Dysertacja składa się z wstępu, pięciu powiązanych ze sobą rozdziałów i zakończenia. W części podsumowującej niniejszą dysertację zrewidowano postanowione na wstępie hipotezy, wskazano na najważniejsze wyzwania dla dalszych badań i prognozowaną dynamikę oraz kierunek rozwoju podejmowanej problematyki badawczej.
This thesis tackles the issue of the role of the Indymedia platform/collective, which operates both locally and globally, in the functioning of new social movements, in particular the global injustice movement sometimes referred to as the alterglobalist movement. The overriding aim of this thesis is to present the influence of online alternative media – the Indymedia platform/collective – on the changes in communication and political empowerment of activists fighting for global justice in the period between the 90s of the 20th century and the second decade of the 21st century. The starting hypothesis of this thesis is based on the assumption that the advent of a technological instrument enabling communication among numerous participants of social and political process (the instrument in question is defined as Independent Media Centres/Indymedia platform(s) ) has a siginificant impact on the political empowerment of those activists, on the effectiveness and prominence of social movements, as well as on media activism progress. The thesis consists of an introduction, five interrelated chapters and a conclusion. The conclusion revises all initial hypotheses, pinpoints the most crucial challenges and implications for further research and forecasts the direction of development.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/25084
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mgr Agnieszka Filipiak praca doktorska.pdf
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.