Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25104
Title: Progressive and conservative rhetoric in political advertising
Other Titles: Postępowa i konserwatywna retoryka w reklamie politycznej
Authors: Piontek, Dorota
Keywords: political advertising
progressive and conservative rhetoric
parliamentary elections
reklama polityczna
retoryka progresywna i konserwatywna
wybory parlamentarne
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, nr 3, 2019, s. 5-14.
Abstract: The starting point of the study referred to in this article is the Hugh Rank’s concept of progressive and conservative rhetoric. Used in advertising, these two types are derived from the actor’s attitude to a particular benefit and are characterized by certain permanent features. The aim of the study was to verify the assumption that based on the analysis of advertising messages of specific political entities, it is legitimate to conclude whether they are seeking re-election or aspiring to power they do not currently have. The subject of the study was advertising content sponsored by election committees, broadcast during the Polish parliamentary campaign in 2015 as part of free of charge blocks of election programs by TVP. The analysis is of a qualitative nature and was made on the basis of electoral spots of committees whose campaigns were successful, i.e. which won parliamentary representation.
Punktem wyjścia badania referowanego w niniejszym artykule jest koncepcja retoryki progresywnej i konserwatywnej Hugh Ranka. Stosowane w reklamie, typy te są pochodną stosunku podmiotu działającego do określonej korzyści i charakteryzują się pewnymi stałymi cechami. Celem badania było zweryfikowanie założenia, że w oparciu o analizę komunikatów reklamowych konkretnych podmiotów politycznych uprawnione jest wnioskowanie, czy ubiegają się one o reelekcję, czy też aspirują do władzy, której aktualnie nie mają. Przedmiotem badań były treści reklamowe sponsorowane przez komitety wyborcze, emitowane podczas polskiej kampanii parlamentarnej w 2015 r. w ramach bloków audycji wyborczych przez TVP, którą do nieodpłatnej emisji reklam obliguje ustawodawca. Analiza ma charakter jakościowy i dokonana została w oparciu o spoty wyborcze komitetów, których kampania zakończyła się sukcesem, tzn. które zdobyły reprezentację parlamentarną.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25104
DOI: 10.14746/pp.2019.24.3.1
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2019, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01-Piontek.pdf626.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.