Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25107
Title: Brexit and the effects on Germany from an economic and social perspective
Other Titles: Brexit i jego skutki dla Niemiec z perspektywy ekonomicznej i społecznej
Authors: Bartkowiak, Marcin
Ratajczak, Anna
Keywords: Brexit
consequences
economy
society
Germany
Brexit
konsekwencje
gospodarka
społeczeństwo
Niemcy
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, nr 3, 2019, s. 41- 58.
Abstract: At the end of March 2017, the British government initiated the legal procedure of withdrawal from the EU, beginning the two-year countdown towards Brexit. However, as of August 2019, the final outcome of the Brexit negotiations is still pending. The Brexit uncertainty over the years has had an impact on the UK economy negatively affecting, e.g., its growth. This paper addresses the impact of Brexit, however from the viewpoint of Germany, focusing on the economic and social perspective. For our analyses, we differentiate between the announcement of Brexit and the possible final outcomes of Brexit. From an economic perspective, our analyses focus on the four freedoms of the European Single Market. From a social perspective, our analyses focus on mobility, studying and training in the UK, financial transactions and consumer rights. Using descriptive statistics primarily based on data from Destatis and Eurostat, we expect the following implications. From an economic perspective, we expect negative implications like worsening trade relationship between the UK and Germany affecting jobs, especially in the automotive sector. From a social perspective, we also expect negative implications like increasing travel costs to the UK, increasing mobile phone roaming charges, additional healthcare insurance. Further areas impacted by Brexit may be studying and training in the UK, financial transactions and customers rights.
Pod koniec marca 2017 r., rząd brytyjski zainicjował procedurę prawną dotyczącą wystąpienia z Unii Europejskiej, rozpoczynając tym samym dwuletnie odliczanie do Brexitu. Jednakże, biorąc pod uwagę stan na sierpień 2019 r., ostateczny wynik negocjacji, jest nadal w toku. Niepewność wywołana przez Brexit w ciągu ostatnich lat wpływała negatywnie na gospodarkę Wielkiej Brytanii, np. wzrost gospodarczy. Niniejsza praca ukazuje wpływ Brexitu na Niemcy z uwzględnieniem perspektywy ekonomicznej i społecznej. W naszych analizach rozróżniamy między efektami po ogłoszeniu Brexitu, a jego możliwymi skutkami. Uwzględniając perspektywę ekonomiczną, nasze analizy koncentrują się na czterech swobodach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. W perspektywie społecznej, nasze analizy skupiają się na mobilności, studiach i praktykach w Wielkiej Brytanii, transakcjach finansowych oraz prawach konsumentów. Za pomocą statystyk opisowych, bazując głównie na danych z Destatis i Eurostatu, przewidujemy następujące konsekwencje. Biorąc pod uwagę perspektywę ekonomiczną, spodziewamy się negatywnych następstw, takich jak pogorszenie relacji handlowych między Wielką Brytanią a Niemcami, wpływających na zatrudnienie, w szczególności w sektorze motoryzacyjnym. Uwzględniając perspektywę społeczną, spodziewamy się także negatywnych konsekwencji, np. wynikających z podróżowania do Wielkiej Brytanii: rosnących kosztów podróży, opłat roamingowych, dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wśród pozostałych obszarów, na które może wpływać Brexit wskazać należy studia i praktyki w Wielkiej Brytanii, transakcje finansowe oraz prawa konsumentów.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25107
DOI: 10.14746/pp.2019.24.3.4
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2019, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04-Bartkowiak.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.