Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25120
Title: Równość, równość wobec prawa oraz wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie sądów powszechnych i administracyjnych II RP w latach 1918-1939
Other Titles: Equality, equality before the law and freedom of conscience and religion in the ordinary and administrative jurisdiction of the Second Polish Republic from 1918 to 1939
Authors: Ludwiczak, Paweł
Advisor: Krasowski, Krzysztof. Promotor
Keywords: prawo wyznaniowe
denominational law
równość
equality
II Rzeczypospolita
Polish Second Republic
orzecznictwo
judicial review
Issue Date: 2019
Abstract: W budowie ustroju II RP istotną rolę odegrało sądownictwo oraz władza wykonawcza. Praca ma na celu odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu judykatura oraz administracja mogły oraz przyczyniły się do realizacji wolności religijnych i jakie ograniczenia miały na nie wpływ. Ukazuje ona czy tam, gdzie taka sposobność istniała, władza wykonawcza oraz ustawodawcza reagowały na wysyłane przez sądy i komentatorów sygnały domagające się dokonanie stosownych nowelizacji bądź zmian praktyki administracyjnej i czy podjęte działania wychodziły naprzeciw oczekiwaniom.
The judiciary and the executive branch played an important role in the construction of the religious system of the Second Poland Republic. The aim of the monograph is to assess the extent to which judicature and administration could and have contrubuted to the implementation of religious freedoms and the limitations that have affected them. Where such an opportunity existed, the executive and legislative authorities reacted to signals demanded by the courts and commentators to make appropriate amendments or changes to the administrative practice and whether the action taken would meet expectations.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/25120
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Równość, równość wobec prawa oraz wolność sumienia w orzecznictwie.pdf2.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.