Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25125
Title: Rozszerzenie motywacyjnego modelu pozytywnych interwencji: reakcje fizjologiczne związane z wyrażaniem wdzięczności i ich wpływ na zdrowie
Other Titles: Extending Motivational Model for Gratitude Interventions - examination of physiological responses underlying gratitude experience and action
Authors: Enko, Jolanta
Advisor: Kaczmarek, Łukasz D. Promotor
Keywords: wdzięczność
pozytywne interwencje
wskaźniki sercowo-naczyniowe
wyzwanie i zagrożenie
gratitude
positive interventions
cardiovascular measurements
challenge and threat
Issue Date: 2019
Abstract: Motywacyjny model pozytywnych interwencji opartych na wdzięczności wyjaśnia motywację do podejmowania ich w życiu codziennym. Celem pracy było rozszerzenie modelu o ocenę poznawczą wyzwania i zagrożenia oraz związane z nią wzorce fizjologiczne świadczące o mobilizacji do efektywnego działania. W badaniu wzięło udział 196 osób, które w warunkach laboratoryjnych wykonały pozytywną interwencję o charakterze interpersonalnym aktywizującą wdzięczność: wysłanie SMS-a z podziękowaniem do wybranej osoby, w trakcie której były przeprowadzone ciągłe pomiary parametrów sercowo-naczyniowych. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do wykonywania podobnej interwencji przez 3 tygodnie w warunkach życia codziennego. Badanie pozwoliło zreplikować model oraz uzupełnić go o ocenę poznawczą i wzorce fizjologiczne wyzwania i zagrożenia. Osoby o wyższym poziomie wdzięczności częściej oceniały interwencję jako wyzwanie a nie zagrożenie. Wskaźniki fizjologiczne wyzwania i zagrożenia były przewidywane przez różnice indywidualne: wzorzec wyzwania obserwowano u osób o wysokim poziomie wdzięczności jako cechy oraz słabym nasileniu symptomów depresyjnych, a wzorzec zagrożenia odwrotnie. Oznacza to, że pomimo psychologicznych i społecznych korzyści płynących z interwencji, proces ten może być obciążający szczególnie dla osób cechujących się wyższym poziomem depresyjności i niższym poziomem wdzięczności.
The motivational model of positive intervention based on gratitude explains motivation to perform them in everyday life. The aim of this work was to extend the model with cognitive assessment of challenge and threat and related physiological patterns proving mobilization for effective action. A laboratory study was carried out, including continuous, non-invasive measurement of cardiovascular activity. 196 participants performed an interpersonal positive intervention based on gratitude in laboratory setting: sending an SMS with thanks to a selected person. Then they were invited to perform the intervention for the next 3 weeks in their everyday life. The research allowed to replicate the motivational model of positive interventions and complement it with cognitive assessments and physiological patterns of challenge and threat. People with a higher level of gratitude more often assessed the intervention as a challenge. Physiological indicators of the challenge and threat were predicted by individual differences: the challenge pattern was observed in people with a high level of gratitude as a trait and a low intensity of depressive symptoms, and the risk pattern vice versa. This means that despite the psychological and social benefits of positive interventions, the process might be cumbersome and threatening.
Sponsorship: Projekt sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2014/15/N/HS6/04151)
Description: Wydział Psychologii i Kognitywistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/25125
Appears in Collections:Doktoraty (WPiK)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Enko Jolanta praca doktorska.pdf3.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.