Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25130
Title: Narzędzia TIK i kształtowanie motywacji: Studium nad nowym pedagogicznym modelem kierowanym do nauczycieli wychowania fizycznego
Other Titles: ICT tools and motivational training: Study on a new pedagogical model for physical education teachers
Authors: Hirsh, Alon
Advisor: Klichowski, Michał. Promotor
Keywords: nowe technologie
new technologies
edukacja
education
uczenie się
learning
Issue Date: 2019
Abstract: W tym studium wykorzystano jakościowe i ilościowe strategie zbierania danych naukowych. Dane ilościowe pozyskano za pomocą ankiety online dla nauczycieli. Dane jakościowe pochodziły natomiast z pogłębionych wywiadów. Połączenie obu metod zapewniło lepsze zrozumienie badanego problemu i pozwoliło głębiej odpowiedzieć na postawione pytania badawcze. Główne wyniki tego badania ukazują znaczenie tworzenia środowisk edukacyjnych opartych na narzędziach TIK w kontekście dynamiki życia w XXI wieku oraz ukazują kompleksowy plan szkoleń, których implementacja edukacyjna ułatwi nauczycielom wykorzystywanie narzędzi TIK w własnej praktyce i wspiera nauczycieli w tworzeniu środowisk edukacyjnych XXI wieku, które wykorzystują różnorodne narzędzia TIK do podczas zajęć z zakresu wychowania fizycznego.
This study utilized qualitative and quantitative data sources. Quantitative research data was collected through an online teacher survey. Qualitative research data was collected from through in-depth interviews. A combination of both methods were used to ensure a greater understanding of the research problem and to sufficiently inform the research questions. The principal findings of this study revealed the importance of creating 21st century learning environments, to utilize 21st century learning ICT tools, and to create a comprehensive plan that will facilitate teachers’ 21st century readiness for the use of ICT tools in their classes and support teachers with creating 21st learning environments that use a variety of relevant ICT tools for physical activity and physical education.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/25130
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hirsh_PhD.pdf
  Restricted Access
6.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.