Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25253
Title: Warunkowe przedterminowe zwolnienie sprawców skazanych na kary najsurowsze – ujęcie de lege lata i de lege ferenda
Other Titles: Parole for the perpetrators sentenced to the most severe punishments – de lege lata and de lege ferenda perspective
Authors: Łakomy, Kamil
Keywords: warunkowe przedterminowe zwolnienie
parole
najsurowsze kary
the most severe punishments
humanitarne traktowanie
humanitarian treatment
populizm penalny
penal populism
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 195-211
Abstract: Artykuł przedstawia analizę proponowanych zmian legislacyjnych w zakresie zmiany zasad orzekania o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary. W projektach zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zawarty jest obligatoryjny zakaz stosowania tej instytucji wobec skazanych za kary najsurowsze w określonej konfiguracji procesowej. Takie rozwiązanie zostało poddane analizie z punktu widzenia systemu prawa karnego oraz zgodności z zasadą humanitarnego traktowania wyrażoną w Konstytucji RP. Artykuł uwzględnia również kontekst międzynarodowy oraz prawnoporównawczy stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia. W podsumowaniu autor dokonuje oceny proponowanej nowelizacji Kodeksu karnego w analizowanym obszarze, z perspektywy aktualnego trendu obecnego ostatnio w polskiej polityce karnej, jakim jest populizm penalny.
This article presents an analysis of the proposed legislative changes in the area of the act of parole in Polish criminal law. According to the new proposal of the amendment presented by the Ministry of Justice, courts in certain procedural configuration would not be able to use this institution in relation to persons sentenced to the most severe punishments. Such solution may raise doubts as to the conformity with the principle of the humanitarian treatment derived both from the Polish Constitution and the Polish Criminal Code. Additionally, this paper contains a presentation of the broader perspective which is the inclusion of the comparative and international approach to the institution of parole. Eventually, the author evaluates the proposed amendment by highlighting that it may be a manifestation of the current trend in Polish criminal policy nowadays, which is the phenomenon of penal populism.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25253
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_ŁAKOMY.pdf322.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.