Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25254
Title: Znaczenie moralności płatniczej dłużnika jako przesłanki upadłości konsumenckiej
Other Titles: The meaning of payment morality of a debtor as the premise for the consumer bankruptcy
Authors: Mizerski, Dominik
Keywords: upadłość konsumencka
consumer bankruptcy
moralność płatnicza dłużnika
debtor’s payment morality
niewypłacalność
insolvency
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 213-228
Abstract: Artykuł prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z upadłością konsumencką nie tylko w świetle polskich przepisów, ale także regulacje upadłości konsumenckiej w wybranych porządkach prawnych państw europejskich. Opracowanie podkreśla w szczególności znaczenie moralności płatniczej dłużnika jako jednej z przesłanek tej instytucji. Wskazuje, że głównym celem badania niniejszej przesłanki jest uniemożliwienie oddłużenia dłużników, którzy działają na szkodę swoich wierzycieli. W opracowaniu poruszono również kwestię związaną ze zmianą znaczenia pojęcia moralności płatniczej dłużnika na przestrzeni kolejnych ustaw obowiązujących w Polsce, które regulowały procedurę upadłości konsumenckiej oraz zaprezentowano konsekwencje związane ze stosowaniem konkretnego znaczenia moralności płatniczej dłużnika. Zwrócono uwagę na konieczność stworzenia takiej konstrukcji upadłości konsumenckiej, która zabezpieczy interesy prawne zarówno dłużników, jak i wierzycieli.
The article focuses on the problem of consumer insolvency, not only in Poland, but also in a wider European context. The paper underlines the importance in payment morality of a debtor as one of the premises of using the aforementioned institution. The main purpose of this premise is to eliminate debtors who are acting to the detriment of their creditors. The paper also points out to the issue related to the change in the meaning of the debtor's payment morality in the successive laws in force in Poland, which regulated the consumer bankruptcy procedure, and it presents the consequences of using the specific significance of debtor's payment morality. The necessity arises to create an institution of consumer bankruptcy which will secure legal interests of both debtors and creditors.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25254
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_MIZERSKI.pdf289.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.