Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25328
Title: Anxiety and Safety– the Ideology of the Consumer Society
Other Titles: Niepewność i bezpieczeństwo – poszukiwanie ideologii społeczeństwa konsumpcyjnego
Authors: Pieszak, Eryk
Keywords: consumer society
safety
ideology
społeczeństwo konsumpcyjne
bezpieczeństwo
ideologia
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 81-92.
Abstract: One of the basic human needs is safety. The article assumes that the consumer society must ful- fill this need. The aim of the analysis of scientific research on consumer society and its ideology is to try to answer the question: how is this happening? It is difficult to answer the above question clearly. It can be said, however, that a consumer- oriented market may be wrong, but it always cares about the consumer’s good. This is the basic message concerning safety that is to be provided to consumers. How does this safe world of the consumer look like? Building a safe world is a utopia. The presented sentence is not a discovery and it does not bring much. However, if there is no safe world, why is it so important and why are there areas of the world in which for many decades there have been no wars? You cannot look at all of Europe in this way. And yet the richest countries in the world are waging war not in their own territory, but going beyond it, they are guarding global security. It is sometimes difficult to say whether these activities were necessary for safety. One should rather ask what type of security we meant. Therefore, a justified question is whether in the consumer society security of financial turnover is not the most important one.
Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest bezpieczeństwo. W artykule założono więc, że społeczeństwo konsumpcyjne musi realizować tę potrzebę. Celem analizy badań naukowych dotyczących społeczeństwa konsumpcyjnego oraz jego ideologii jest próba odpowiedzi na py- tanie: w jaki sposób to się dzieje? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na postawione pytanie. Można jednak powiedzieć, że rynek ukierunkowany na konsumenta może się mylić, ale zawsze dba o jego dobro. Tak wyglą- da podstawowy przekaz dotyczący bezpieczeństwa, które ma być zapewnione konsumentom. Jak jednak wygląda ten bezpieczny świat konsumenta? Budowa bezpiecznego świata jest utopią. Zaprezentowane zdanie nie jest odkryciem i wiele nie wnosi. Jednak jeżeli nie ma bez- piecznego świata to dlaczego jest on tak ważny i dlaczego są takie obszary świata, na których od wielu dziesiątków lat nie było wojen. Nie można w ten sposób patrzeć na całą Europę. A jednak najbogatsze państwa świata prowadzą wojnę nie na swoim terytorium, lecz wykraczając poza nie pilnują światowego bezpieczeństwa. Trudno czasem jednoznacznie stwierdzić czy dla bez- pieczeństwa działania te były niezbędne. Należałoby raczej zapytać o jaki rodzaj bezpieczeń- stwa tutaj chodziło. Zasadnym jest więc pytanie czy w społeczeństwie konsumpcyjnym nie jest najważniejsze bezpieczeństwo obrotów finansowych?
URI: http://hdl.handle.net/10593/25328
DOI: 10.14746/ps.2019.1.5
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PS-2019-04.pdf270.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.