Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2538
Title: Wykorzystanie metody Reuvena Feuersteina we wspomaganiu rozwoju poznawczego dzieci z lekka niepełnosprawnością intelektualną
Other Titles: Applying the Reuven Feuerstein`s method in supporting the cognitive development of children with mild intellectual disability
Authors: Ober- Łopatka, Kinga
Advisor: Twardowski, Andrzej. Promotor
Keywords: Niepełnosprawność intelektualna
Supporting cognitive development
Wspomaganie rozwoju poznawczego,
Intellectual disability,
Upośrednione uczenie się
Mediated learning experience
Teoria strukturalnej modyfikowalności poznawczej
Structural cognitive modifiability
Podstawowy Program Wzbogacania Intelektualnego Reuvena Feuersteina
Feuerstein`s Instrumental Enrichment Program - Basic.
Issue Date: 30-May-2012
Abstract: Celem poniższej pracy jest wskazanie możliwości aplikacji Podstawowego Programu Wzbogacania Instrumentalnego (FIE-B) we wspomaganiu rozwoju poznawczego dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Program FIE-B powstał w oparciu o założenia teoretyczne upośredninego uczenia się oraz strukturalnej modyfikowalności poznawczej R. Feuersteina. Badania miały charakter eksperymentalny, z procedurą pre- i post-testu zdolności poznawczych (Test Matryc Ravena – wersja kolorowa; Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia) wzięło w nim udział 48 dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 7-10 lat, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej specjalnej. Wyodrębniono grupę eksperymentalną (n=24) oraz kontrolną (n=24) z zachowaniem kanonu jednej różnicy pod względem zmiennych niezależnych (płci, wieku) oraz wysokiej homogeniczności porównywanych grup pod względem zmiennych zależnych. Grupa eksperymentalna uzyskała istotnie statystycznie lepsze wyniki w post-testach zdolności poznawczych w porównaniu z grupą kontrolną. Poprawa nastąpiła u dzieci bez względu na wiek, przyczynę niepełnosprawności i współwystępowanie niepełnosprawności sprzężonej. Chłopcy, z grupy eksperymentalnej uzyskali lepsze wyniki niż dziewczynki, ale w obu grupach można zaobserwować wyraźny przyrost w zakresie zdolności poznawczych.
The aim of this study was to identify possible applications of the Basic Instrumental Enrichment Program (FIE-B) in supporting the cognitive development of children with mild intellectual disability. The FIE-B is based on theoretical assumptions of mediated learning experience and cognitive modifiability developed by R. Feuerstein. The research was an experimental procedure with pre-and post-test of cognitive abilities (Raven Matrices Test - color version; Columbia Mental Maturity Scale). Participants were 48 children with mild intellectual disability aged 7-10 years, attending to classes I-III from special educational setting. Experimental group received 27h of FIE-B program. Participants were divided into experimental group (n = 24) and comparison group (n = 24) with a canon of one difference in terms of independent variables (gender, age) and the high homogeneity of the compared groups in terms of dependent variables. The experimental group achieved significantly better results in post-tests of cognitive abilities in comparison with the control group. Improvement occurred in children regardless of age, cause of disability and multiple disabilities. The boys from the experimental group performed better than girls, but both groups have gained in cognitive abilities. The following dimensions of mediation proved to have a significant modifying effect on the cognitive abilities in the experimental group: the mediation of transcendence, meaning and competence.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Psychologii Dziecka
URI: http://hdl.handle.net/10593/2538
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kinga Ober-doktorat całość.pdf
  Restricted Access
4.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.