Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25389
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШиринянц [Shirinyants], Александр А. [Akexander Andreevich]-
dc.date.accessioned2020-01-29T11:12:02Z-
dc.date.available2020-01-29T11:12:02Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationŚrodkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4, 2019, s. 115-130.pl
dc.identifier.issn1731-7517-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25389-
dc.description.abstractВ статье предпринята попытка определить роль мифа и мифомышления в обществе, показана связь социально-политического мифа с идеологией, политикой, исторической памятью. Через призму мифа о прогрессе рассмотрена проблема выбора, вставшая перед Россией в XIX в.: национальное развитие или европейский прогресс? Охарактеризованы интерпретации факта экономической, социально-политической и культурной отсталости России представителями различных направлений и течений русской мысли XIX в. Приведены примеры парадоксального единства консерваторов и революционеров в том, что движение «вперед и выше» не всегда прогрессивно, но развитие всегда должно быть «национальным», и России не нужно повторять все формы развития европейских стран – от низшего к высшему. Аргументирован тезис о возможном историческом «оправдании» мифа о прогрессе. Это «оправдание» заключается в том, что попытки объяснить разнообразие и своеобразие национальных вариантов развития («Русь, куда несешься ты?») привели и приводят до сих пор, с одной стороны, к обоснованию особости исторического пути России как самостоятельной русско-православной цивилизации, никого не догоняющей и ничего не повторяющей, с другой – к ясному пониманию «порочного круга» современной цивилизации: «мы бедны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бедны».pl
dc.description.abstractThe article attempts to define the role of a myth and mythical thinking in the society. It shows a relationship between a socio-political myth and ideology, politics, and historical remembrance. Based on the myth about the progress, the article discusses an issue of choice faced by Russia of the 20th c., namely national development or European advancement? It describes interpretations of economic, socio-political and cultural aspects of Russia’s backwardness, as presented by representatives of various trends of Russian thought of the 19th c. It lists examples of a paradoxical agreement among conservatists and revolutionaries that a move “forward and up” is not always progressive, whereas the development should always be “national”. Therefore, Russia should not copy all forms of development that have taken place in European countries – from lower to higher. It argues that there is a possible historical explanation of the myth of progress. Namely, attempts to explain diversity and originality of national variations of development (“Whither, then, are you speeding, O Russia of mine?”) have proved historical differences of the Russian path, as an independent Russian-Orthodox civilisation, towards a better understanding of the “vicious circle” of the modern civilisation: “We are poor because we’re stupid, and we’re stupid because we’re poor.”pl
dc.description.abstractW artykule podjęto próbę określenia roli mitu i myślenia mitycznego w społeczeństwie, pokazano związek mitu społeczno-politycznego z ideologią, polityką, pamięcią historyczną. Poprzez pryzmat mitu o postępie rozpatrzono problem wyboru stojącego przed Rosją w wieku XIX: rozwój narodowy czy postęp europejski? Scharakteryzowano interpretacje faktu ekonomicznego, społeczno-politycznego oraz kulturowego opóźnienia Rosji, przedstawiane przez przedstawicieli licznych kierunków i tendencji w rosyjskiej myśli XIX wieku. Przytoczono przykłady paradoksalnej zgody konserwatystów i rewolucjonistów, co do tego, że ruch „w przód i w górę” nie zawsze jest postępowy, natomiast rozwój zawsze powinien być „narodowy”, toteż Rosja nie powinna powtarzać wszystkich form rozwoju państw europejskich – od niższych ku wyższym. Uargumentowano tezę o możliwym historycznym „wytłumaczeniu” mitu o postępie. To „wytłumaczenie” wyraża się w tym, iż próby wyjaśnienia różnorodności i oryginalności narodowych wariantów rozwoju („Rosjo, dokądże pędzisz?”) prowadziły i nadal prowadzą z jednej strony do uzasadnienia odrębności historycznej drogi Rosji jako samoistnej rosyjsko-prawosławnej cywilizacji, z drugiej ku wyraźnemu zrozumieniu „zaklętego kręgu” współczesnej cywilizacji: „jesteśmy biedni, gdyż głupi i głupi, gdyż biedni”.pl
dc.language.isoruspl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectмифpl
dc.subjectмифомышлениеpl
dc.subjectсоциально-политический миф прогрессаpl
dc.subjectРоссия и Запад, исторические пути развитияpl
dc.subjectmythpl
dc.subjectmythical thinkingpl
dc.subjectsocio-political myth of progresspl
dc.subjectRussia and Westpl
dc.subjecthistorical development pathspl
dc.subjectmitpl
dc.subjectmyślenie mitycznepl
dc.subjectspołeczno-polityczny mit postępupl
dc.subjectRosja i Zachódpl
dc.subjecthistoryczne drogi rozwojupl
dc.title«Русь куда ж несешься ты?»: Мифы в культуре и политикеpl
dc.title.alternativeWhither, then, are you speeding, O Russia of mine? Myths in culture and politicspl
dc.title.alternativeRosjo, dokądże pędzisz? Mity w kulturze i politycepl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/ssp.2019.4.6-
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2019 nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06-SHIRINYANTS.pdf410.34 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.