Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25409
Title: Remarks on the migration crisis as a challenge to the European Union in the twenty-first century
Other Titles: Uwagi o kryzysie migracyjnym jako wyzwaniu dla Unii Europejskiej w XXI wieku
Authors: Sakson, Andrzej
Keywords: migration crisis
European Union
populism
xenophobia
kryzys migracyjny
Unia Europejska
populizm
ksenofobia
Issue Date: 2019
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 153-158.
Abstract: Among the many crises tormenting the Old Continent, the course and consequences of the migration crisis that began in 2015 are particularly noteworthy. There following issues should be highlighted: – the migration crisis manifests the internal weakness of the EU, since it has not been predicted, effectively neutralized nor managed properly; – the migration crisis has produced a division inside the EU; – the migration crisis has led to internal political and social crises in many EU countries; – the migration crisis has produced far-reaching outcomes (such as increased populism and xenophobia, division of Europe into the East and the West).
Wśród wielu kryzysów trapiących Unię Europejską na szczególną uwagę zasługuje przebieg i konsekwencje kryzysu migracyjnego zapoczątkowanego w 2015 roku. Zwrócić należy uwagę na takie kwestie jak: – kryzys migracyjny jest wyrazem wewnętrznej słabości UE, gdyż go nie przewidziano, skutecznie zneutralizowano i odpowiednio zarządzono; – kryzys migracyjny skutkuje podziałem wewnątrz UE; – doprowadził do wewnętrznych kryzysów polityczno-społecznych w wielu państwach UE; – zaowocował dalekosiężnymi skutkami (m.in. wzrost populizmu i ksenofobii, podziały na linii Wschód–Zachód Europy).
URI: http://hdl.handle.net/10593/25409
DOI: 10.14746/rie.2019.13.11
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10a-Sakson.pdf253.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.