Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25470
Title: Interes zamawiającego w polskim prawie zamówień publicznych
Other Titles: The contracting authority’s interest in the Polish public procurement law
Authors: Kola, Jarosław
Advisor: Popowska, Bożena. Promotor
Keywords: interes zamawiającego
zamówienie publiczne
klauzule generalne
the contracting authority’s interest
public procurement and utilities
general clauses
Issue Date: 2019
Abstract: Celem rozprawy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o znaczenie pojęcia „interes zamawiającego”. Ma ono charakter normatywny, ale również używane jest bardzo często w wypowiedziach języka prawniczego. Jego rozumienie w obu językach powinno być spójne, jednakże przeprowadzone badania wskazują, że tak nie jest. Wynika to m.in. z faktu, że pojęcie to ulega aksjomatyzacji w tym sensie, że często charakteryzowane jest w oparciu o abstrakcyjne założenia. W rezultacie zarówno w dysursie naukowym, jak i – co szczególnie istotne – w orzecznictwie formułowane są sprzeczne koncepcje rozumienia tego pojęcia. Dążąc do usunięcia tych sprzeczności przeprowadzono kompleksową analizę pojęcia „interes zamawiającego” i innych istotnie podobych pojęć prawnych opartych na kategorii interesu. W tym celu przebadano treść wszystich aktów polskiego i unijnego prawa zamówień publicznych, a także relewantnego orzecznictwa i wypowiedzi doktryny. Wyniki badań potwierdzają, że interes zamawiającego ma charakter autonomiczny względem innych kategorii interesów, a występujące pomiędzy nimi relacje mogą być różnego rodzaju – najczęściej krzyżują się, ale nie można wykluczyć, że ich zakresy będą tożsame albo rozłączne. Oznacza odczuwaną przez zamawiającego potrzebę osiągnięcia stanu rzeczy, który uznaje za korzystny ze względu na wartości, potrzeby lub cele, które zamawiający zobowiązany jest realizować.
The aim of this dissertation is to determine the meaning of the term “the contracting authority’s interest”, which is used both in legislative and legal language. It should be construed similarly in both uses of language, but the conducted analysis confirms that it varies. The analysis also reveals a tendency to axiomatize "the contracting authority’s interest" by describing this term on the basis of abstract assumptions. This phenomenon causes numerous ambiguities, i.e. contradictory perceptions of the term both in academic discourse and in judgements. In an effort to eliminate such contradictions, a comprehensive analysis of "the contracting authority’s interest” and other similar legal terms was carried out. The research includes analysis of all Polish and EU legal acts on public procurement, as well as relevant case law, and legal literature. The conclusion is that “the contracting authority’s inteterest” has an autonomous character in reference to similar legal terms based on the "interest" category. The relationship between the meaning of these terms most often overlaps, but is sometimes identical or entirely separate. “The contracting authority’s interest" should be understood as the will to achieve a state of affairs considered beneficial due to the values, needs or goals that the contracting authority is obliged to achieve.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/25470
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Interes zamawiającego w polskim prawie zamówień publicznych.pdf
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.